Aktualności

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

Nowy rodzaj badania dodatkowego w rozporzadzeniu o sposobie i zakresie przeprowadzania badań: skierowane przez starostę po otrzymaniu informacji, o której mowa w art. 54f ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140) albo wniosku organu kontroli ruchu drogowego o konieczności przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego pojazdu kategorii M2, M3, N2 i N3, przyczepy kategorii O3 i O4 i ciągnika kołowego kategorii T5 użytkowanego na drodze publicznej do wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy

05.12.2019Czytaj więcej

Projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

Sankcje za nieprzerejestrowanie pojazdu sprowadzonego z obszaru Unii Europejskiej. Nowe regulacje mają wejść w życie od 1 stycznia 2020 roku.

05.12.2019Czytaj więcej

Wykaz prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury od 15 listopada 2019 r.

Dotyczy: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR oraz zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

04.12.2019Czytaj więcej

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wymogów dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa oraz ochrony osób znajdujących się w pojeździe i niechronionych uczestników ruchu drogowego

Od połowy 2022 r. wszystkie nowe samochody wprowadzane na rynek unijny będą musiały być wyposażone w zaawansowane systemy bezpieczeństwa związane z wdrożeniem specjalnych środków zapobiegających wypadkom śmiertelnym i obrażeniom wśród niechronionych uczestników ruchu drogowego znajdujących się poza pojazdem, takich jak kierowcy jednośladów i piesi.

18.11.2019Czytaj więcej

Opublikowano nowy tekst jednolity rozporządzenia MI w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Opublikowano obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MI w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

06.11.2019Czytaj więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzoru urzędowego formularza oświadczenia dotyczącego wymiany drogomierza

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzoru urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 81b ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.).

05.11.2019Czytaj więcej

Już niebawem niższy podatek akcyzowy dla pojazdów hybrydowych o napędzie spalinowo-elektrycznym

W dniu 25 października 2019 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, dotyczącą wprowadzenia obniżonej o 50% stawki podatku akcyzowego dla pojazdów hybrydowych o napędzie spalinowo-elektrycznym.

04.11.2019Czytaj więcej

XX Jubileuszowa Konferencja „Badania techniczne pojazdów w świetle obowiązujących przepisów 2019”

W dniach 23-26 października w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach odbyła się XX Jubileuszowa Konferencja Szkoleniowa „Badania techniczne pojazdów w Świetle obowiązujących przepisów – 2019”. W konferencji wzięło udział ponad dwieście pięćdziesiąt osób związanych ze środowiskiem badań technicznych pojazdów oraz rejestracji w Polsce, znaczący udział w tym stanowili przedstawiciele reprezentujący Stacje Kontroli Pojazdów będące pod Patronatem ITS. Wydarzenie objął Honorowym Patronatem Minister Infrastruktury Pan Andrzej Adamczyk oraz Minister Cyfryzacji Pan Marek Zagórski.

29.10.2019Czytaj więcej

„Twoje Światła - Nasze Bezpieczeństwo” – wspólna akcja Stacji Kontroli Pojazdów z Policją

Stacje Kontroli Pojazdów, które do ITS zgłosiły chęc uczestnictwa w akcji „Twoje Światła - Nasze Bezpieczeństwo”

30.10.2019Czytaj więcej

Projekt rozporzadzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych przygotowany ze względu na pojawiające się nowe urządzenia techniczne.

29.10.2019Czytaj więcej

Projekt rozporzadzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Do zaopiniowania został skierowany projekt rozporzadzenia Ministerstwa Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Dotyczy m.in.: zmian konstrukcyjnych polegających na dokładaniu miejsc

17.10.2019Czytaj więcej