Badania techniczne pojazdów a rozporządzenie z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia epidemii (ograniczenia w przemieszczaniu się)

W Dzienniku Ustaw poz. 522 z 2020 r. opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z 20 marca 2020).
Zgodnie z ww. aktem prawnym do dnia 11 kwietnia obowiązuje ograniczenie w przemieszczaniu się z wyłączeniem sytuacji wykonywanego wolontariatu, dojazdu do pracy czy zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.
„§ 3a. 1. W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:
1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych”

Rozporządznie ws. epidemii nie uchyla Art. 81. 1. ustawy Prawo o ruchu drogowym jak również Ministerstwo Infrastruktury nie odniosło się dotychczas bezpośrednio do kwestii ograniczenia w przemieszczaniu w kontekście badań technicznych pojazdów.

W związku z powyższym, naszym zdaniem, badania techniczne i ocena stanu technicznego pojazdów nadal mają podstawę prawną do funkcjonowania w przypadkach niezbędnych do wykonywania pracy lub dojazdu do pracy albo gdy są związane z umożliwieniem wykonywania czynności zawodowych, zadań służbowych lub zaspokajaniem potrzeb życia codziennego.

Naszą opinię na ten temat potwierdza wypowiedź wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego, który odniósł się do sprawy obowiązkowych badań technicznych pojazdu w wypowiedzi dla Wirtualnej Polski, minuta 5 i sekunda 15 niżej zamieszczonego wywiadu.

https://moneyv.wp.pl/gospodarka/koronawirus-a-nowe-przepisy-wiceminister-mowi-kiedy-mozna-wyjsc-z-domu-6492768119801985v.html

Materiały do pobrania