Zasady naliczania opłat

Zasady naliczania opłat za badania techniczne pojazdów

Zgodnie z Art. 83. ust. 1. ustawy Prawo o ruchu drogowym badanie techniczne przeprowadza się po uiszczeniu przez właściciela lub posiadacza pojazdu opłaty za przeprowadzenie badania technicznego i opłaty ewidencyjnej

Należy pamiętać o podstawowej zasadzie wynikającej z rozporządzenia ws. opłat za badania techniczne, że oplata za badanie jest sumą opłat za przeprowadzenie badania technicznego i wykonane czynności.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz.U. nr 223 poz. 2261 z 2004 r.)

§ 3.
1. Za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów pobiera się opłaty w wysokości określonej w tabeli opłat za badania techniczne pojazdów stanowiącej załącznik do rozporządzenia.
2. Całkowita oplata za przeprowadzone badanie techniczne pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 3, stanowi sumę opłat za przeprowadzone badania techniczne pojazdu i wykonane czynności określone w tabeli, o której mowa w ust. 1.
3. W przypadku wykonania okresowego badania technicznego łącznie z dodatkowym badaniem technicznym, w zakresie którego wykonuje się zakres okresowego badania, opłatę za okresowe badanie techniczne pobiera się jednorazowo.

Przykład:
Badanie dodatkowe pojazdu (do 3,5 tony DMC bez gazu i warunków dodatkowych) skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego, który uczestniczył w wypadku drogowym

Zakres dodatkowego badania technicznego pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 lit b) ustawy Prawo o ruchu drogowym, określony w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, Dz.U. z 2015 r. poz. 776 - tekst jednolity z dnia 2015.06.10 z późniejszymi zmianami:
...
2) skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego, który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, z zastrzeżeniem pkt 4, lub noszącego ślady uszkodzeń albo którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – obejmuje sprawdzenie i ocenę spełnienia warunków technicznych dotyczących zespołów i układów, w sposób określony w pkt 0–10 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia i w dziale I załącznika nr 2 do rozporządzenia;

  • Zakres badania - rozporządzenie ws. zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów:

pkt. 0-10 działu I załącznika nr 1 (czynności związane z badaniem okresowym) + dział I załącznika nr 2 (czynności związane z badaniem powypadkowym)

 

  • Składniki opłaty - pozycje z tabeli opłat (Dz.U. nr 223 poz. 2261 z 2004 r).:

1.2 (czynności związane z badaniem okresowym) + 4.2 (badanie powypadkowe)

Wysokość opłaty niezależnie czy jest wykonywane jednocześnie badanie okresowe czy nie, jest ZAWSZE jednakowa !!! (§ 3 ust. 3 Dz.U. nr 223 poz. 2261 z 2004 r.) i wynosi:

192 zł *

Wpis do rejestru badań:

W przypadku nie wykonywania badania okresowego (nie ustalania terminu następnego badania technicznego) - jeden wpis do rejestru pt.:

  1. Badanie dodatkowe pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego (192 zł*)

W przypadku wykonywania badania okresowego (ustalania terminu następnego badania technicznego) - dwa wpisy do rejestru pt.:

  1. Badanie dodatkowe pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego (94 zł*) oraz
  2. Badanie okresowe pojazdu (98 zł*)

Wielkośc opłaty w każdym przypadku jest tu jednakowa i uzależniona od zakresu wykonanych czynności.

Jeżeli mamy do czynienia z pojazdem z instalacją gazową kwota powinna być adekwatna do wykonanych czynności i wynosić: 1.2 + 1.15 + 4.2 = 255 zł*

*Podana wysokość opłaty nie zawiera opłaty na CEPiK.

W przypadku badania po wypadku pojazdu z instalacją gazową należy pamiętać o konieczności odnowienia poświadczenia na zbiornik ciśnieniowy co wynika z załącznika nr 2 do rozporządzenia ws. zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów (Dz.U. z 2015 poz. 776 z późn.zm.):

Ponowne sprawdzenie urządzeń Dozór Techniczny

Powyższy przykład jest przedstawiony szczegółowo w tabeli na pierwszej stronie w wierszu oznaczonym "II"

Numery aktów prawnych mogą dotyczyć pozycji już nieobowiązujących ale zapisy są nadal aktualne a objęte tekstami jednolitymi.

Poniżej do pobrania w formacie PDF całe opracowanie dotyczące zasad naliczania opłat za czynności i badania techniczne