Wzór umowy

UMOWA PATRONACKA
 
W dniu …………………….. r. w Warszawie pomiędzy Instytutem Transportu Samochodowego, 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000130051, reprezentowanym przez:
Dyrektora – prof. dr hab. inż. Marcina Ślęzaka
a:
 
(Nr rejestru sądowego lub gospodarczego)
reprezentowanym przez:
……………………………………
……………………………………
została zawarta umowa następującej treści:
§ 1
Umawiające się strony zobowiązują się do stałej współpracy w zakresie działalności stacji kontroli pojazdów.
§ 2
Instytut Transportu Samochodowego zobowiązuje się, w ramach prowadzonej działalności naukowo-badawczej, do świadczeń na rzecz:
 
 
w następującym zakresie:
1) doradztwa naukowego i technicznego w zakresie budowy, wyposażenia i technologii pracy stacji kontroli pojazdów;
2) wczesnego dostępu do ważnych informacji dotyczących SKP, wraz z interpretacją przepisów związanych z badaniami pojazdów;
3) udostępnienia systemów komputerowych obsługujących klientów stacji,
4) udostępniania logo ITS.
§ 3
1) Instytut Transportu Samochodowego w ramach swojej działalności statutowej będzie reprezentował interesy środowiska wykonującego techniczną kontrolę pojazdów (SKP) wobec urzędów i instytucji.
2) Stacja Kontroli Pojazdów podpisując niniejszą umowę wyraża zgodę na reprezentowanie przez ITS jej interesów wobec podanych wyżej jednostek.
§ 4
Stacja Kontroli Pojazdów objęta patronatem Instytutu Transportu Samochodowego spełnia wymagania rozporządzenia Ministra właściwego d/s transportu
w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów oraz jest wpisana do rejestru działalności regulowanej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów.
§ 5
Za wykonawstwo świadczeń wynikających z niniejszej umowy:
 
zobowiązuje się wpłacać kwartalnie wynagrodzenie w kwocie stanowiącej jedenastokrotność opłaty za przeprowadzenie okresowego badania technicznego samochodu osobowego, powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wysokość opłaty za przeprowadzenie okresowego badania technicznego samochodu osobowego, o której mowa w ustępie 1 powyżej (dalej „Opłata”), ustala się na podstawie rozporządzenia ministra właściwego do spraw transportu określającego wysokość opłat za przeprowadzanie badań technicznych pojazdów (dalej „Rozporządzenie”), w ten sposób, że: (i) przyjmuje się kwotę Opłaty określoną w Rozporządzeniu obowiązującym w dniu wystawienia faktury przez Instytut Transportu Samochodowego, (ii) do kwoty Opłaty nie dolicza się opłat za określone w Rozporządzeniu badania dodatkowe, specjalistyczne itp., (iii) kwotę Opłaty określoną w Rozporządzeniu pomniejsza się o kwotę podatku od towarów i usług (VAT) wg stawki 23%.
Wpłaty z tytułu wynagrodzenia, o którym mowa w ustępie 1 powyżej, należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Instytutu Transportu Samochodowego w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Instytut Transportu Samochodowego. Numer rachunku bankowego właściwy do dokonania wpłaty zostanie wskazany przez Instytut Transportu Samochodowego w treści faktury.
§ 6
Niniejsza umowa jest bezterminowa. Może być wypowiedziana w formie pisemnej przez każdą ze stron w terminie 3 miesięcy.
§ 7
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 8
Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze stron.
§ 9
Umowa wchodzi w życie z dniem pierwszego dnia następnego miesiąca po podpisaniu.
 
 
........................................................     
Instytut Transportu Samochodowego         

 

........................................................