SKP elektronicznie zatrzyma i zwróci dowód rejestracyjny

Opublikowano ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz.U. z 2023 r. poz. 1394), która zmieni m. in. ustawę Prawo o ruchu drogowym w zakresie zapisów art. 132 czyli kwestii zatrzymywania dowodu rejestracyjnego.

O projekcie ww. ustawy pisaliśmy tutaj.

Data wejścia w życie przedmiotowych zmian będzie znana dopiero, kiedy Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłosi w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających jednostce upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych pojazdów zatrzymanie i zwrot dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) zgodnie z art. 132 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą.