Czarne tablice pozostają dalej ważne bezterminowo !

21 lipca 2023 r. ukazała się ustawa o zmianach do niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz.U. poz. 1394 z 2023 r.).

Ww. akt prawny w art. 17 ust. 1 wprowadził zapis odnoszący się do rejestracji pojazdów o treści:

"Decyzje o rejestracji pojazdu wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wygasają z dniem 10 czerwca 2024 r."

Jednocześnie wprowadzono ww. aktem prawnym obowiązek złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w określonym na 30 dni terminie (art. 73 aa uPord).

Powyższe zapisy zostały wprowadzone celem wyeliminowania pojazdów, które są użytkowane lub posiadane poza systemem na podstawie decyzji wydanych przed dniema 14 marca 2005 r. i dotyczą tylko sytuacji gdy pojazd:

  • nie posiada ważnych badań technicznych,
  • nie jest ubezpieczony.
Podsumowując informujemy, że "czarne tablice" rejestracyjne pozostają nadal ważne bezterminowo zarówno w kontekście badań technicznych jak i poruszania się po drogach publicznych oraz nie ma konieczności ich wymiany.