Wycofanie z ruchu samochodu osobowego i inne zmiany, aktualizacja tekstów jednolitych

Wycofanie z ruchu samochodu osobowego jest możliwe od 31 stycznia 2022 roku.
Można tego dokonać w związku z koniecznością wykonania naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji:

  • w przypadkach, o których mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 lit. b uPord (pojazd skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego do dodatkowego badania technicznego, który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy lub noszący ślady uszkodzeń albo którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego) oraz pkt 6 (w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego);
  • w przypadku wystąpienia szkody istotnej.

Samochód osobowy może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy bez możliwości przedłużenia tego okresu i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania określony w ostatniej decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu. Właściciel samochodu składając wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu jest zobowiązany także do złożenia oświadczenia, że jego pojazd wymaga wykonania naprawy wynikającej z ww. przyczyn.

Powyższe wynika ze zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym i jest kolejnym elementem tzw. pakietu "ułatwień i oszczędności dla kierowców" opublikowanego w Dzienniku Ustaw z 2020 r. poz. 1517.

Od 31 stycznia 2022 r. wprowadzono:

  • możliwość czasowego wycofania z ruchu samochodów osobowych w związku z koniecznością wykonania naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji,
  • możliwość zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym tablic (tablicy) rejestracyjnych  dla składającego wniosek o rejestrację pojazdu.

Możliwość zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego wynika z publikacji (Dz.U.2022.188 z dnia 2022.01.27) i wejścia w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

Na wejście w życie czekają jeszcze kolejne elementy ww. pakietu:
- zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej i jej wtórnika (nastąpi od 4 września 2022 r.)

Wcześniej wprowadzone zostały:

  • brak konieczności wymiany dowodu rejestracyjnego (4 grudnia 2020 r.)
  • możliwość rejestracji pojazdu lub czasowej rejestracji na wniosek właściciela, również przez starostę właściwego ze względu na miejsce czasowego zamieszkania, a także czasowej rejestracji pojazdu na wniosek właściciela w przypadku konieczności przejazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru, również przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu (4 grudnia 2020 r.),
  • wprowadzenie możliwości załatwienia formalności związanych z rejestracją nowego pojazdu samochodowego, motoroweru lub przyczepy przez salon sprzedaży autoryzowany przez producenta. Rejestracja nowego pojazdu przez dealera jest możliwa od 4 czerwca 2021 r.

 

Zachęcamy Państwa do pobrania zaktualizowanych tekstów jednolitych podstawowych aktów prawnych używanych na SKP.

Z aktualną treścią ustawy Prawo o ruchu drogowym można zapoznać się w zakładce "Akty prawne", "Teksty jednolite".

Z dniem 2 lutego 2022 r. weszły w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.122 z 2022 r.) o czym już szczegółowo informowaliśmy.

Aktualny tekst jednolity warunków technicznych pojazdów i ich niezbędnęgo wyposażenia znajduje się w zakładce "Akty prawne", "Teksty jednolite".