Od 2 lutego 2022 roku nowe zapisy dotyczące oznakowania pojazdów policji

Dnia 2 lutego 2022 roku rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.122 z 2022 r.) wchodzą w życie nowe zapisy dotyczące oznakowania pojazdów policji. O projekcie wraz z opisem proponowanych zmian informowaliśmy w listopadzie ubiegłego roku w "Aktualnościach".

Porównanie zapisów dotyczących wymagań dla oznakowania pojazdów Policji i Żandarmerii Wojskowej:

Aktualne - do 1 lutego 2022 r. (zapisów przekreślonych nie ma już w nowym brzmieniu czyli od 2 lutego)
Nowe brzmienie - będzie obowiązywać od 2 lutego 2022 r. (zapisy wyróżnione są dodane)

§ 26.
2. Ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy powinien odpowiadać następującym warunkom:
1) liczba świateł: co najmniej jedno, nie więcej niż dziesięć;

§ 31.

1. Pojazd Policji, z wyjątkiem motocykla, powinien mieć:
1) niebiesko-granatową barwę nadwozia oraz powinien być oznakowany pasem wyróżniającym barwy białej i umieszczonym po obu stronach pojazdu napisem "POLICJA" barwy białej albo
2) srebrną barwę nadwozia oraz powinien być oznakowany:
a) pasem wyróżniającym odblaskowym barwy niebieskiej z dodatkowymi prostokątnymi elementami odblaskowymi barwy białej, umieszczonymi na jego górnej i dolnej krawędzi,
b) odblaskowym napisem "POLICJA" barwy białej umieszczonym po obu stronach pojazdu na pasie wyróżniającym.

1a. Na pojeździe Policji o niebiesko-granatowej barwie nadwozia, z wyjątkiem motocykla, dodatkowo można umieścić:
1) świetlny napis "POLICJA" barwy niebieskiej na białym tle na dachu pojazdu;
2) oznaczenie rodzaju służby policyjnej;
3) numer taktyczny;
4) napis "POLICJA" barwy białej z przodu i z tyłu pojazdu, przy czym napis z przodu może być odwrócony (lustrzany).

1b.Na pojeździe Policji o srebrnej barwie nadwozia, z wyjątkiem motocykla, dodatkowo można umieścić:
1) świetlny napis "POLICJA" barwy niebieskiej na białym tle na dachu pojazdu;
2) oznaczenie rodzaju służby policyjnej;
3) numer taktyczny;
4) odblaskowy napis "POLICJA" barwy białej z przodu i z tyłu pojazdu, z tym że napis z przodu umieszcza się na nieodblaskowej powierzchni o barwie niebieskiej, a z tyłu na pasie wyróżniającym;
5) znak gwiazdy policyjnej po obu stronach pojazdu na pasie wyróżniającym lub z przodu pojazdu nad napisem "POLICJA";
6) napis "POMAGAMY I CHRONIMY" umieszczony półkolem nad znakiem gwiazdy policyjnej.

2. Samochód osobowy Policji o liczbie miejsc siedzących nie większej niż 5 i rodzaju nadwozia sedan, hatchback, kombi lub coupé w przypadku nadwozia o barwie niebiesko-granatowej powinien być oznakowany pasem wyróżniającym barwy białej odblaskowej; drzwi boczne powinny mieć kolor biały nieodblaskowy; na pasie wyróżniającym drzwi bocznych przednich powinien być umieszczony napis "POLICJA" w kolorze niebiesko-granatowym odblaskowym, w odcieniu koloru nadwozia.

3. W wyjątkowym przypadku może uczestniczyć w ruchu pojazd Policji niespełniający warunków określonych w ust. 1 i 2 oraz § 26 ust. 1 pkt 2.

4. Motocykl Policji powinien mieć:
1) błotniki barwy białej; z przodu motocykla powinien być umieszczony napis "POLICJA" albo
2) srebrną barwę nadwozia oraz powinien być oznakowany pasem wyróżniającym odblaskowym barwy niebieskiej z dodatkowymi prostokątnymi elementami odblaskowymi barwy białej, umieszczonymi na górnej i dolnej krawędzi pasa; odblaskowy napis "POLICJA" barwy białej powinien być umieszczony po obu stronach motocykla na pasie wyróżniającym. Z przodu motocykla powinien być umieszczony odblaskowy napis "POLICJA" barwy białej znajdujący się na nieodblaskowej powierzchni o barwie niebieskiej; na motocyklu mogą znajdować się inne oznaczenia określające jego przynależność do określonej służby policyjnej.
4a. W wyjątkowym przypadku może uczestniczyć w ruchu motocykl Policji niespełniający warunków określonych w ust. 4 oraz w § 26 ust. 1 pkt 2.
5. (uchylony).
6. (uchylony).

§ 36.
2. Pasy wyróżniające pojazdów Policji i Żandarmerii Wojskowej o szerokości co najmniej 8 cm powinny być umieszczone poniżej dolnej krawędzi okien na każdym boku pojazdu. Pas wyróżniający może być również umieszczony z tyłu pojazdu.
3. Pas wyróżniający motocykli Policji i Żandarmerii Wojskowej o szerokości co najmniej 8 cm powinien być umieszczony po obu stronach motocykla na owiewkach i kufrach bocznych.

 

 

1) w § 26 w ust. 2 w pkt 1 wyraz „dziesięć” zastępuje się wyrazem „trzydzieści”;

2) § 31 otrzymuje brzmienie:
㤠31.

1. Pojazd Policji, z wyjątkiem motocykla, powinien mieć srebrną barwę nadwozia oraz powinien być oznakowany:
1) pasem wyróżniającym odblaskowym barwy niebieskiej z prostokątnymi elementami odblaskowymi barwy białej, umieszczonymi przy jego górnej i dolnej krawędzi;
2) odblaskowym napisem „POLICJA” barwy białej, umieszczonym po obu stronach pojazdu na pasie wyróżniającym.

2. Na pojeździe Policji, z wyjątkiem motocykla, dodatkowo można umieścić:
1) świetlny napis „POLICJA” na dachu pojazdu;
2) oznaczenie rodzaju służby policyjnej;
3) numer taktyczny;
4) odblaskowy napis „POLICJA” barwy białej z przodu i z tyłu pojazdu, z tym że napis z przodu umieszcza się na nieodblaskowej powierzchni o barwie niebieskiej, a z tyłu na pasie wyróżniającym;
5) znak gwiazdy policyjnej po obu stronach pojazdu na pasie wyróżniającym lub z przodu pojazdu nad napisem „POLICJA”;
6) napis „POMAGAMY I CHRONIMY” umieszczony półkolem nad znakiem gwiazdy policyjnej;
7) pasy odblaskowe barwy żółto-zielonej fluorescencyjnej po obu stronach oraz z przodu i z tyłu pojazdu, umieszczone z dostosowaniem do linii nadwozia na górnej i dolnej części pojazdu.

3. W ruchu może również uczestniczyć pojazd Policji niespełniający warunków określonych w ust. 1 oraz w § 26 ust. 1 pkt 2.

4. Motocykl Policji powinien mieć:
1) białą barwę nadwozia oraz umieszczony z przodu motocykla napis „POLICJA” albo
2) srebrną barwę nadwozia oraz powinien być oznakowany:
a) pasem wyróżniającym odblaskowym barwy niebieskiej z prostokątnymi elementami odblaskowymi barwy białej, umieszczonymi przy jego górnej i dolnej krawędzi,
b) odblaskowym napisem „POLICJA” barwy białej, umieszczonym po obu stronach motocykla na pasie wyróżniającym.
5. Na motocyklu Policji o srebrnej barwie nadwozia dodatkowo można umieścić:
1) oznaczenie rodzaju służby policyjnej;
2) numer taktyczny;
3) odblaskowy napis „POLICJA” barwy białej z przodu i z tyłu motocykla, z tym że napis z przodu umieszcza się na nieodblaskowej powierzchni o barwie niebieskiej, a z tyłu na pasie wyróżniającym;
4) pasy odblaskowe barwy żółto-zielonej fluorescencyjnej po obu stronach oraz z przodu i z tyłu motocykla, umieszczone z dostosowaniem do linii nadwozia na górnej i dolnej części motocykla.
6. W ruchu może również uczestniczyć motocykl Policji niespełniający warunków określonych w ust. 4 oraz w § 26 ust. 1 pkt 2.”;

w § 36 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Pasy wyróżniające pojazdów Policji i Żandarmerii Wojskowej o szerokości co najmniej 8 cm powinny być umieszczone z dostosowaniem do linii nadwozia poniżej dolnej krawędzi okien na każdym boku pojazdu. Pas wyróżniający dostosowany do linii nadwozia może być również umieszczony z tyłu pojazdu.
3. Pas wyróżniający motocykli Policji i Żandarmerii Wojskowej o szerokości co najmniej 8 cm powinien być umieszczony z dostosowaniem do linii nadwozia co najmniej po obu stronach motocykla na owiewkach i kufrach bocznych.”.

§ 2. Dopuszcza się do ruchu pojazdy Policji, w tym motocykle, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie spełniają wymagań, o których mowa w § 31 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.


§ 3. Dopuszcza się do ruchu pojazdy Policji oraz Żandarmerii Wojskowej, w tym motocykle, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie spełniają wymagań, o których mowa w § 36 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.