Projekty rozporządzeń ws. oznakowania pojazdów policji i opłaty za odstępstwo

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało dwa projekty rozporządzeń dotyczące:
1. zmian warunków dodatkowych w zakresie uprzywilejowania oraz oznakowania pojazdów Policji oraz,
2. określenia wysokości opłaty za wydanie odstępstwa od warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
Ad. 1
Zaproponowane w projekcie rozwiązania dotyczą zmian warunków dodatkowych w zakresie uprzywilejowania oraz oznakowania pojazdów Policji określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.).
Celem proponowanych zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonariuszy Policji podczas pełnienia służby z użyciem pojazdów oznakowanych jako uprzywilejowane w ruchu, a także bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego, w związku z poprawą widoczności oraz rozpoznawalności pojazdów policyjnych.
Projektowana regulacja wprowadza następujące zmiany do ww. rozporządzenia:
W § 26 projektu dokonano podwyższenia dopuszczalnej liczby ostrzegawczych sygnałów świetlnych błyskowych z dziesięciu na trzydzieści. Zmiana obejmie wszystkie służby wykorzystujące pojazdy uprzywilejowane w ruchu drogowym.
W § 31 projektu przepisy dotyczące oznakowania pojazdów Policji otrzymują nowe brzmienie. W nowym brzmieniu pojazd Policji będzie posiadał tylko jeden wzór oznakowania, zgodny z obowiązującym brzmieniem, tj. srebrną barwę nadwozia z odblaskowym niebieskim pasem wyróżniającym z białymi elementami odblaskowymi barwy białej. W projektowanej regulacji nie uwzględniono przepisów dotyczących nielicznych i sukcesywnie wycofywanych z eksploatacji pojazdów policyjnych o niebieskogranatowej barwie nadwozia. Ponadto na podstawie nowego brzmienia § 31 projektu na pojeździe Policji będzie można umieszczać obecnie dopuszczone dodatkowe elementy oznakowania oraz nowe elementy w postaci pasów odblaskowych barwy żółto-zielonej fluorescencyjnej. Z myślą o stosowaniu nowoczesnych, różnorodnych rozwiązań technicznych, zapewniających lepszą widoczność i rozpoznawalność, zrezygnowano z określenia barwy i tła dla świetlnego napisu „POLICJA” umieszczanego na dachu pojazdu. Dodatkowo w nowym brzmieniu § 31 projektu, analogicznie do regulacji dotyczących pojazdów, zawarto opis oznakowania motocykla Policji. W § 36 projektu dodano regulacje dotyczące umieszczania pasa wyróżniającego w kształcie dostosowywanym do linii stylistycznych nadwozia. Wyżej wymienione zmiany nie wymagają okresu dostosowawczego. Pojazdy, które znajdują się w eksploatacji, mogą być oznakowane w sposób dotychczasowy bez konieczności wprowadzenia zmian. Natomiast nowe pojazdy dopuszczane do ruchu, jak również pojazdy będące w użytkowaniu i poddane modernizacji, w zależności od rodzaju pojazdu i potrzeb użytkowników, będą mogły korzystać z wyposażenia zgodnego z nowymi przepisami.
Proponowane nowe regulacje stanowią aktualizację dostosowującą przepisy do obecnych możliwości technicznych w zakresie uprzywilejowania i oznakowania pojazdów, co wynika z konieczności wdrażania nowoczesnych rozwiązań wpływających na zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonariuszy i innych uczestników ruchu drogowego.

Ad. 2.
Od 1 stycznia 2020 została wprowadzona administracyjna kara pieniężna za brak realizacji obowiązku rejestracji. Obowiązek wynika z artykułu 71 ust. 7. ustawy Prawo o ruchu drogowym, a kara z z ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579). Przepisy mają zastosowanie do wszystkich podmiotów sprowadzających do Polski samochody, czyli do osób fizycznych i prawnych.
Ministerstwo Infrastruktury przyznaje, że istnieje problem z bieżącym wydawaniem decyzji o odstępstwie od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd. Kary pieniężne są nakładane przez starostę w sytuacji naruszenia 30-dniowego terminu od 1 stycznia 2020 r., czyli faktycznie od lutego 2020 roku i istnieje obawa, że może spowodować to roszczenia finansowe z tytułu opóźnień w wydawaniu odstępstw.
Rocznie do ministerstwa składanych jest ok. 1400 wniosków o odstępstwo. Projekt rozporządzenia w sprawie wysokości opłaty za wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd określa opłatę jednorazową, którą będzie pobierał Dyrektor TDT w wysokości 450 zł. Obecnie wnoszona jest oplata skarbowa za złożenie wniosku o odstępstwo w wysokości 10 zł.

Projekty przedmiotowych rozporządzeń: