Nowy wzór świadectwa dopuszczenia pojazdów ADR tzw. "czerwonego paska"

  • Nowy wzór świadectwa dopuszczenia ADR.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem (Dz. U. poz. 1281), dokumenty publiczne kategorii drugiej powinni zawierać szereg zabezpieczeń, które są ściśle określone w tym rozporządzeniu. Obecnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (Dz.U. z 2019 r. poz. 510) nie przewiduje dodatkowych zabezpieczeń dla tego świadectwa, dlatego w nowym rozporządzeniu zmieniającym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1091) jest nowy wzór świadectwa spełniający wymagania w ww. zakresie.

Nowy wzór od 1 lipca 2021 r.:

Wzór świadectwa ADR od lipca 2021

Stary wzór do 30 czerwca 2021 r.:

Wzór świadectwa ADR do czerwca 2021

Świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR i ich wtórniki wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.

  • Zgodnie ze zmianami do rozporządzenia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1091) od 1 lipca 2021 r. rozszeżono obowiązkowe załączniki do wniosku przewoźnika, właściciela lub użytkownika pojazdu składanego w celu wydania przez Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR.

Dodatkowe załączniki do wniosku o wydanie świadecytwa ADR dla niektórych pojazdów:

W przypadku pojazdów EX/II lub EX/III dopuszczonych do przewozu łącznie przedmiotów grupy zgodności B oraz materiałów lub przedmiotów grupy zgodności D albo pojazdu MEMU, który będzie przewoził łącznie zapalniki lub zestawy zapalników oraz materiały lub przedmioty grupy zgodności D, uwierzytelnioną kopię świadectwa dopuszczenia dla przedziałów ładunkowych lub osłony, wydanego przez jednostkę do tego upoważnioną;

W przypadku pojazdów EX/III, dla których Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego będzie wydawał świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR po raz pierwszy:

a) wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu lub świadectwa homologacji typu WE pojazdu, lub świadectwa zgodności, lub świadectwa zgodności WE, jeżeli pojazd był homologowany na podstawie dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów ("dyrektywa ramowa") (Dz. Urz. UE L 263 z 09.10.2007, str. 1, z późn. zm.), potwierdzający, że dany typ pojazdu jest przystosowany do przewozu towarów niebezpiecznych i jest pojazdem EX/III, albo

b) poświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta w kraju o spełnieniu przez pojazd wymagań części 9 ADR w zakresie pojazdu EX/III, albo

c) kopię decyzji administracyjnej o udzieleniu dopuszczenia jednostkowego zgodnie z art. 70zo ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694 i 720), albo

d) kopię decyzji administracyjnej o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu udzielonego na dany pojazd przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej wydanej zgodnie z art. 70zp ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.