Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Skierowany do uzgodnień projekt dotyczy korekt i zmian w zakresie:

  • ogranicznik prędkości (korekty i zmiany)
Zmieniony art. 66 ust. 1a zachowuje obowiązek wyposażenia w ogranicznik prędkości, odwołując się do pojazdów kategorii homologacyjnej M2, M3 oraz N2, N3, dostosowując przepisy ustawy do terminologii stosowanej w przepisach Unii Europejskiej.
W zmienionym art. 66 ust. 1b uwzględniono także inne pojazdy, które zostały zarejestrowane stosownie przed dniem 1 stycznia 1988 r. i 1 października 2001 r.
 
  • wydawanie odstępstw od warunków technicznych (zmiany)
Projekt ustawy przenosi do Transportowego Dozoru Technicznego kompetencje do wydawania odstępstwa od warunków technicznych. W art. 67 ust. 4 ustawy określono wykaz wymaganych dokumentów, które należy załączyć do wniosku o udzielenie odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd.
Źródłem finansowania nowych zadań wykonywanych przez TDT będzie opłata uiszczana przez wnioskodawców w wysokości 450 zł za wydanie decyzji (obecnie opłata skarbowa za odstępstwo od warunków technicznych wynosi 10 zł).
 
  • wymiana drogomierza (zmiany)
Zmiana art. 81b ust. 1 to doprecyzowanie, że właściciel lub posiadacz pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej lub motoroweru, także niezarejestrowanego, po wymianie drogomierza, ma obowiązek zgłoszenia się w stacji kontroli pojazdów (w ciągu 14 dni od wymiany) celem dokonania odczytu.
W dodawanym ust. 2a w art. 81b ustawy wyłącza się z procedury związanej z wymianą drogomierza pojazdy określone w art. 73 ust. 2b i 3 ustawy, tj. pojazdy należące do obcych sił zbrojnych.
Proces legislacyjny można śledzić TUTAJ
Projekt do pobrania poniżej