Tabliczka informacyjna instalacji zasilania gazem pojazdu

W związku z licznymi pytaniami informujemy, co następuje.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. poz. 919 z 2023 r.) art. 43 podmiot dokonujący montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu umieszcza na tabliczce infirmacyjnej - w odnisieniu do podlegających homologacji elementów instalacji lub dodatkowego układu zasilania gazem pojazdu - informacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2023 r. w sprawie homologacji montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazd (Dz. U. poz. 2001 z 2023 r.) załącznik nr 18.

Ww. przepisy weszły w życie dnia 17 maja 2024 r.

Jednocześnie informujemy, że badanie techniczne uprawniony diagnosta samochodowy wykonuje na podstawie ustawy prawo o ruchu drogowym, rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, oraz na zgodność z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Wymienione akty prawne nie dają podstaw do weryfikacji tabliczek informacyjnych instalacji zasilania gazem pojazdu przez uprawnionego diagnostę samochodowego.