Samochody sportowe

W opublikowanym projekcie zmian do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2022 z 2016 r. z późn. zm.) planuje się zmiany, które mają obowiązywać od 1 czerwca 2024 r.
W przepisach ogólnych § 1. ww. rozporządzenia, w którym znajduje się wykaz pojazdów, do których nie stosuje się warunków technicznych w nim określonych, dodano propozycję punktu 5) o brzmieniu:
"samochodu osobowego przeznaczonego do zawodów sportowych, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru powadzonego przez właściwy polski związek sportowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048).”

Zgodnie z art. 65q Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. poz. 1720 - ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw, która zmienia uPord - zmiany mają wejść w życie dopiero od 1 czerwca 2024) samochód osobowy przeznaczony do zawodów sportowych dopuszcza się do ruchu drogowego, jeżeli spełni warunki techniczne określone przez właściwy polski związek sportowy na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, każdorazowo publikowane na stronie podmiotowej tego związku, uzyska pozytywny wynik badania co do zgodności samochodu osobowego przeznaczonego do zawodów sportowych z warunkami technicznymi określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 17, zostanie czasowo zarejestrowany na podstawie art. 74 ust. 2ca i zostanie poddany sprawdzeniu stanu technicznego przez organizatora imprezy przed rozpoczęciem imprezy.

Zgodnie z art. 81 ust 1 Prawo o ruchu drogowym samochody osobowe przeznaczone do zawodów sportowych podlegają badaniom technicznym, jednocześnie w art. 81 w ust. 10 PRD zostały one wyłączone z obowiązku okresowych badań technicznych. Samochód osobowy przeznaczony do zawodów sportowych będzie podlegał corocznie badaniu co do zgodności z warunkami technicznymi, którego zakres i sposób przeprowadzania określony zostanie w rozporządzeniu wydanym na podstawie upoważnienia ustawowego, o którym mowa w art. 81 ust. 17 Prawo o ruchu drogowym.

Podsumowując, planowana zmiana dotyczy wyłączenia przedmiotowych pojazdów sportowych z obowiązku spełniania warunków technicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2022 z 2016 r. z późn. zm.).

Przypominamy, że na spotkaniach o charakterze konferencyjno - szkoleniowym, które odbyły się:

  • 28-29 września 2023 r. w hotelu Nad Pisą w Piszu,
  • 5-6 października 2023 r. w hotelu Weronika Inn w Suchym koło Poronina oraz,
  • 12-13 października 2023 r. w Hotelu Windsor w Jachrance,

informowaliśmy Państwa o tych planowanych zmianach.

Link do prezentacji.

Materiały do pobrania