Ważna informacja dotycząca poświadczeń lokalowo - sprzętowych wydawanych przez TDT dla SKP

W związku ze zgłaszanymi problemami dotyczącymi uzyskania poświadczenia TDT w zakresie urządzenia do odczytu OBD sugerujemy, aby w przypadku zbliżającego się terminu wygaśnięcia poświadczenia dla stacji, skontaktować się z TDT celem ustalenia zasad postępowania w tym zakresie.  
Informujemy jednocześnie, że jest możliwe przeprowadzenie procedury odczytu zapisów systemu OBD w odniesieniu do pojazdów Euro V i VI wg. pkt. 8.2.1.2. "Emisja zanieczyszczeń dla pojazdów" przez każdą OSKP mimo, że nie ma na rynku dostępnych certyfikowanych urządzeń w tym zakresie. Diagnosta ma możliwość przeprowadzenia procedury odczytu zapisów systemu OBD, co jest tematem naszej najnowszej informacji technicznej.
Wszystkie SKP, które wcześniej uzyskały poświadczenie TDT są wyposażone w certyfikowane urządzenie do odczytu systemu OBD. W procesie certyfikacji, na zgodność z wymaganiami rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów DZ.U. nr 40 z 10.03.2006 poz. 275 możliwość badania pojazdów o zapłonie samoczynnym spełniających wymagania dla klasy EURO 5 i EURO 6 oraz pojazdów z zapłonie iskrowym spełniających wymagania dla klasy Euro V i Euro VI nie została zweryfikowana, bo zgodnie z aktualnym porządkiem prawnym nie wchodzi w zakres certyfikacji.
Na pytanie czy na rynku są takie czytniki OBD, które pozwalają badać wymienione wyżej grupy pojazdów odpowiedź jest twierdząca, tylko że nie zostało to zgodnie z polskim porządkiem prawnym sprawdzone ze względu na brak zatwierdzonych procedur. Z drugiej strony nie wszystkie urządzenia występujące na rynku pozwalają na pełną weryfikację przedmiotowej grupy pojazdów. Ponadto warto zwrócić uwagę, że z pojazdami o zapłonie iskrowym z instalacją elektryczną 24 V mamy do czynienia niezwykle rzadko, więc problem jest marginalny.
Reasumując istnieje pilna potrzeba nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.
Jednocześnie zaznaczamy, że na chwilę obecną jest możliwe przeprowadzenie procedury odczytu zapisów systemu OBD przez diagnostę m.in. w stosunku do pojazdów, których dotyczy przedmiotowy problem.
Szczegółowy opis procedury odczytu zapisów systemu OBD w odniesieniu do pojazdów Euro V i Euro VI (pojazdy ciężkie) wyposażonych w silniki o zapłonie iskrowym jest tematem informacji technicznej nr 1/2023. Zachęcamy do zapoznania się z treścią niniejszej informacji.