Homologacje typów pojazdów wydane od 31 marca 2018 r.

Dnia 8 grudnia 2022 r. Transportowy Dozór Techniczny opublikował komunikat zawierający wykaz numerów świadectw homologacji typu WE pojazdu dla pojazdów kategorii M1 i N1 wydanych od 31 marca 2018 r. na podstawie dyrektywy 2007/46.

Wykaz ten można wykorzystać do weryfikacji obowiązku posiadania systemu eCall w pojazdach przedstawionych do badania technicznego.

System eCall powinien być również zainstalowany w każdym pojeździe kategorii M1 lub N1 objętym świadectwem homologacji typu UE pojazdu na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylającego dyrektywę 2007/46/WE. Zatem każde świadectwo homologacji, w którego numerze w drugiej sekcji znajduje się określenie „2018/858” wydane dla pojazdu kategorii M1 lub N1 powinno obejmować spełnienie obowiązku wyposażenia pojazdu w system eCall oczywiście z wyłączeniem indywidualnych przypadków, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/758.

Z treścią komunikatu można zapoznać się tutaj a wykaz numerów świadectw homologacji typu WE pojazdu dla pojazdów kategorii M1 i N1 wydanych od 31 marca 2018 r. na podstawie dyrektywy 2007/46 jest dostępny tutaj.