Od 4 września 2022 r. traci ważność karta pojazdu oraz nalepka kontrolna

W związku z wejściem w życie dnia 4 września 2022 r. (zgodnie z art. 29 pkt. 6 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw) przepisów unieważniających nalepkę kontrolną oraz kartę pojazdu informujemy, co następuje.
Zgodnie z ww. aktem prawnym:
Art. 12.
1. Nalepki kontrolne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów tracą ważność.
2. Właściciel pojazdu może zachować na przedniej szybie pojazdu nalepkę kontrolną wydaną na podstawie dotychczasowych przepisów.
3. Karta pojazdu albo jej wtórnik wydane na podstawie dotychczasowych przepisów tracą ważność.
4. Właściciel pojazdu, który posiada kartę pojazdu albo jej wtórnik, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów:
1) zachowuje tę kartę albo jej wtórnik albo
2) zwraca tę kartę albo jej wtórnik do starosty.

Ponieważ ustawa jest aktem rzędu wyższego niż rozporządzenie, zapisy rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach przestają obowiązywać w zakresie karty pojazdu i nalepki kontrolnej.

  • Od 4 września 2022 dokumenty obowiązkowe do przeprowadzenia badania technicznego oraz identyfikacji pojazdu to zgodnie z ww. rozporządzeniem (Dz.U. z 2015 r. poz. 776 z późn. zm.):

§  2.  
1.  Zakres okresowego badania technicznego pojazdu obejmuje:
1)   identyfikację pojazdu, w tym:
a) sprawdzenie cech identyfikacyjnych oraz ustalenie i porównanie zgodności faktycznych danych pojazdu z danymi w:
– dowodzie rejestracyjnym,
– pozwoleniu czasowym, w tym dla pojazdu, o którym mowa w art. 70d ust. 3 ustawy wraz z kartą pojazdu, o ile została wydana,
– karcie pojazdu dla pojazdu zarejestrowanego, o ile została wydana, łącznie z danymi i informacjami, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 i 13 ustawy (są to dane z CEPiK),
– pokwitowaniu, o którym mowa w art. 132 ust. 2 ustawy, łącznie z danymi i informacjami, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 i 13 ustawy,(są to dane z CEPiK)

  • Od 4 września 2022 usterki związane z nalepką kontrolną przestają obowiązywać.