W projekcie ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 18.08.2022 r. zaproponowano zniesienie opłaty ewidencyjnej pobieranej m.in. przez SKP przy przeprowadzaniu badania technicznego

Projektowane zmiany w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r.– Prawo o ruchu drogowym dotyczą zniesienia obowiązku pobierania opłaty ewidencyjnej za:

  • wydanie karty parkingowej, która obecnie nie jest jeszcze pobierana (art. 1 pkt 1 projektu),
  • rejestrację pojazdu (art. 1 pkt 2 projektu),
  • wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych oraz ich wtórników (art. 1 pkt 3 projektu),
  • wydanie zalegalizowanych profesjonalnych tablic rejestracyjnych oraz blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych (art. 1 pkt 5 projektu),
  • wydanie nowych blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych lub profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnej w przypadku utraty lub zniszczenia (art. 1 pkt 6 projektu),
  • przeprowadzenie badania technicznego pojazdu oraz odczyt stanu drogomierza pojazdu po wymianie (art. 1 pkt 7 i 8 projektu),
  • wymianę prawa jazdy na podstawie art. 150 ust. 2 ustawy (art. 1 pkt 9 projektu).
Skutkiem zniesienia powyższych opłat będzie m.in. znaczące odciążenie urzędów (starostów, marszałków i wojewodów) oraz przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Nie będzie już konieczności pobierania i przekazywania na rachunek Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców opłat ewidencyjnych, a co za tym idzie składania miesięcznych sprawozdań związanych z pobieraniem tej opłaty.
Opłaty ewidencyjne pobierane przez organy samorządowe i stacje kontroli pojazdów łącznie stanowią 14,5% przychodów Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Głównym dochodem Funduszu pozostanie opłata ewidencyjna uiszczana przez zakłady ubezpieczeń.
Zniesienie opłaty ewidencyjnej w zamierzonym zakresie przyczyni się dodatkowo do możliwości wprowadzania kolejnych ułatwień w zakresie automatyzacji niektórych procesów – np. wprowadzenia w przyszłości automatycznego zwrotu, w określonych okolicznościach, prawa jazdy ‒ po ustaniu przesłanek powodujących jego zatrzymanie.
Z treścią projektu można zapoznać się tutaj.