Nalepki dla strefy czystego transportu

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi nalepek dotyczacych stref czystego transportu informujemy, że nie jest to obszar związany z badaniami technicznymi a stacje kontroli pojazdów w Polsce nie wydają i nie będą wydawać takich naklejek jak również wykonywać badań technicznych w celu ich otrzymania.

Informujemy również, że jest to w Unii Europejskiej obszar nieujednolicony prawnie w związku z tym naklejki wydane w Polsce zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu nie będą honorowane w innych krajach i odwrotnie.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1260 z późn. zm.):

Art.  39.  [Strefy czystego transportu]
1.     W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania emisji zanieczyszczeń z transportu na zdrowie ludzi i środowisko na terenie gminy można ustanowić strefę czystego transportu obejmującą drogi, których zarządcą jest gmina, do której zakazuje się wjazdu pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2
pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym innych niż:
1) elektryczne;
2) napędzane wodorem;
3) napędzane gazem ziemnym;
4) wyłączone na podstawie uchwały rady gminy, zgodnie z ust. 4.

9. Pojazdy samochodowe, o których mowa w ust. 1, oraz korzystające z wyłączeń na podstawie ust. 4, uprawnione do wjazdu do strefy czystego transportu, oznacza się nalepką umieszczaną w lewym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu.

10. Oznaczenie nalepką, o której mowa w ust. 9, nie jest wymagane, jeżeli pojazd elektryczny lub napędzany wodorem jest oznaczony tablicami, o których mowa w art. 71 ust. 2a ustawy - Prawo o ruchu drogowym, lub oznaczony nalepką umieszczoną na przedniej szybie pojazdu, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
11. Nalepkę, o której mowa w ust. 9, wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta za opłatą, której maksymalna wysokość wynosi 5 zł.

13. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór nalepki, o której mowa w ust. 9, mając na uwadze konieczność łatwej i szybkiej identyfikacji pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu.


Minister właściwy do spraw energii w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu (Dz.U.z 2022 r. poz. 845) określił wzór nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu.
Na chwilę obecną takich stref w Polsce wyznaczonych nie ma ale planuje się ich ustanowienie w przyszłym roku.

 

Wzór nalepki:

Nalepka strefa czystego transportu