Projekt dotyczący nadzoru nad systemem badań technicznych pojazdów został przyjęty przez rząd i skierowany do sejmu

Wejście w życie zmian planowane jest na 1 stycznia 2023 r.

Zgodnie z aktualną treścią projektu:

 • starostowie pozostaną organem nadzoru nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów,
 • nastąpi przejęcie przez TDT zadań związanych z nadzorem nad diagnostami, co ma odciążyć starostów ponieważ zadania stricte techniczne będą powierzone jednostce inspekcyjnej, jaką jest TDT,
 • odpowiedzialnym za organizację egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatów na diagnostów będzie Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego.


Niektóre ważniejsze zmiany:

 • wprowadzenie nowej definicji pojazdu zabytkowego,
 • wprowadzenie dokumentacji fotograficznej z każdego badania technicznego (2 zdjęcia),
/W dokumentacji fotograficznej zamieszcza się wyraźne zdjęcie przedstawiające bryłę pojazdu na stanowisku kontrolnym do wykonywania badań technicznych wraz z tablicą rejestracyjną i zdjęcie przedstawiające wskazanie drogomierza oraz informacje dotyczące daty i godziny wykonania dokumentacji/
 • możliwość odstąpienia od badania w przypadku gdy zaistnieją okoliczności, które w ocenie diagnosty nie zezwalają na obiektywne przeprowadzenie badania technicznego,
 • określenie Dyrektora TDT jako organu właściwego w sprawach wydawania, zawieszania, przywracania i cofania uprawnień diagnosty do przeprowadzania badań technicznych oraz sprawowania nadzoru nad prawidłowością przeprowadzania badań technicznych, (przy czym dla Inspektora nadzoru TDT nie  ma obligatoryjnego wymagania posiadania uprawnień i praktyki diagnosty),
/Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego w danym roku kalendarzowym obejmuje kontrolą w ramach sprawowanego nadzoru nad prawidłowością przeprowadzania badań technicznych nie mniej niż 0,3% liczby badań technicznych przeprowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku poprzednim.
W przypadku stwierdzenia podczas kontroli nieprawidłowości dotyczących przedmiotu, zakresu lub sposobu przeprowadzenia przez diagnostę badania technicznego Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego może wydać postanowienie o obowiązku:
1) usunięcia przez diagnostę w wyznaczonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości lub
2) ukończenia przez diagnostę w terminie 3 miesięcy od dnia wydania postanowienia dodatkowych warsztatów doskonalenia zawodowego./
 • obowiązek okresowych szkoleń dla diagnostów wykonujących badania techniczne pojazdów oraz poniesienie kosztów tych szkoleń co dwa lata,
 • wprowadzenie centralnego rejestru diagnostów,
 • wprowadzenie nowej instytucji (TDT) do zawieszania uprawnień diagnosty do przeprowadzania badań technicznych,
 • wprowadzenie nowej instytucji (TDT), badania o charakterze reklamacji, kiedy powstaną uzasadnione wątpliwości, że badanie techniczne zostało przeprowadzone niezgodnie z przepisami prawa,

/"Reklamacyjne" badanie techniczne będzie przeprowadzane na stacji kontroli pojazdów, na której zostało ono pierwotnie przeprowadzone w uzgodnionym, przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego z właścicielem lub posiadaczem pojazdu, terminie./

/Koszty reklamacyjnego (ponownego) badania technicznego w przypadku niestwierdzenia naruszeń, pokrywa właściciel lub posiadacz pojazdu.
Koszty reklamacyjnego (ponownego) badania technicznego w przypadku stwierdzenia naruszeń, pokrywa przedsiębiorca prowadzący stację kontroli pojazdów, w której zostało przeprowadzone badanie techniczne.(Opłata za przeprowadzenie badania technicznego po wyznaczonej dacie oraz odsetki za zwłokę od tych opłat stanowią przychód Transportowego Dozoru Technicznego.)/

 • wdrożenie rozwiązania, zgodnie z którym istnieje możliwość poddania pojazdu badaniu technicznemu nie wcześniej niż 30 dni przed wyznaczonym terminem z zachowaniem uprzednio wyznaczonego terminu,
 • wprowadzono opłatę (ma stanowić przychód TDT) za przeprowadzenie badania technicznego po wyznaczonej dacie, którą przedsiębiorca prowadzący stację kontroli pojazdów pobiera niezależnie od opłaty za przeprowadzenie badania technicznego, w wysokości odpowiadającej 100% wysokości opłaty za przeprowadzenie badania technicznego,
 • SKP sporządza i przekazuje w formie elektronicznej Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym badania techniczne zostały przeprowadzone, miesięczne sprawozdania obejmujące informacje i dane o pobranych i wprowadzonych opłatach za przeprowadzenie badania technicznego po wyznaczonej dacie,
 • diagności posiadający uprawnienia w dniu wejścia w życie ustawy zachowają je, jednak obowiązani są do odbycia, szkolenia uzupełniającego,
 • dokumentem stwierdzającym uprawnienia diagnosty będzie świadectwo kompetencji diagnosty,
/Art. 83j. 1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienia diagnosty do przeprowadzania badań technicznych jest świadectwo kompetencji diagnosty.
2. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wydaje na wniosek zainteresowanego, po wniesieniu opłaty, w drodze decyzji, świadectwo kompetencji diagnosty, jeżeli osoba ubiegająca się o jego wydanie spełnia wymagania, o których mowa w art. 83h ust. 3. Opłata stanowi przychód Transportowego Dozoru Technicznego i jest wnoszona na wyodrębniony rachunek Transportowego Dozoru Technicznego.
3. Maksymalna wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2, nie może przekroczyć 100 zł
Art. 9.
1. Uprawnienia wydane diagnostom przez starostów przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uprawniają do przeprowadzania badań technicznych do dnia wydania świadectwa kompetencji diagnosty, nie dłużej niż przez okres 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. W przypadku nieuzyskania świadectwa kompetencji diagnosty po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, dotychczasowe uprawnienie traci ważność.
Art. 10.
1. Diagności, którzy w dniu wejścia w życia niniejszej ustawy posiadają uprawnienia do wykonywania ograniczonego zakresu badań technicznych, mogą w okresie 24 miesięcy od dnia jej wejścia w życie uzupełnić posiadane uprawnienia przez zdanie
egzaminu kwalifikacyjnego dla diagnostów uzupełniających uprawnienia.
2. Diagności, którzy nie uzupełnili posiadanych uprawnień, zgodnie z ust. 1, są uprawnieni do przeprowadzania badań technicznych wyłącznie w podstawowej stacji kontroli pojazdów stosownie do zakresu posiadanych uprawnień./

 • Kary i sankcje,

/Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego cofa, w drodze decyzji, uprawnienia diagnosty do przeprowadzania badań technicznych, w przypadku gdy diagnosta:
1) przestał spełniać wymagania, o których mowa w art. 83h ust. 3 pkt 4;
2) umieścił cechę identyfikacyjną niezgodnie z decyzją, o której mowa w art. 66a ust. 2;
3) rażąco naruszył przepisy dotyczące badań technicznych.
14. Rażącym naruszeniem przepisów dotyczących badań technicznych jest:
1) wydanie zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z wynikiem pozytywnym, jeżeli usterka lub kilka usterek z jednej grupy stwarza bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w stopniu uniemożliwiającym używanie pojazdu w ruchu drogowym;
2) wydanie zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z wynikiem pozytywnym bez przeprowadzenia badania technicznego;
3) dwukrotne przeprowadzenie badania technicznego bez wyposażenia kontrolno-pomiarowego gwarantującego wykonanie odpowiedniego zakresu badania technicznego;
4) dwukrotne przeprowadzenie badania technicznego bez dostępu do centralnej ewidencji pojazdów, o ile dostęp jest wymagany, z zastrzeżeniem art. 80bc;
5) odmowa poddania się czynnościom kontrolnym w ramach nadzoru.
15. W przypadku cofnięcia uprawnień diagnosty do przeprowadzania badań technicznych, uprawnienie może być wydane ponownie:
1) nie wcześniej niż po upływie 2 lat
od dnia, w którym Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego cofnął uprawnienia diagnosty do przeprowadzania badań technicznych;
2) po spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 83h ust. 3.
Art. 140md. 1. Diagnosta, który przeprowadził badanie techniczne bez:
1) wyposażenia kontrolno-pomiarowego gwarantującego wykonanie odpowiedniego zakresu badania technicznego,
2) dostępu do centralnej ewidencji pojazdów, o ile dostęp jest wymagany, z zastrzeżeniem art. 80bc – podlega karze pieniężnej w wysokości do 2000 zł.

Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów jest:
1) dopuszczenie do przeprowadzenia badania technicznego przez osobę niebędącą diagnostą;
2) dopuszczenie do przeprowadzenia badania technicznego bez wyposażenia kontrolno-pomiarowego lub bez warunków lokalowych gwarantujących wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych;
3) dopuszczenie do przeprowadzenia badania technicznego bez zapewnienia dostępu do danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów, z zastrzeżeniem art. 80bc;
4) odmowa dopuszczenia do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt 1;
5) odmowa udostępnienia dokumentów i innych nośników informacji oraz udostępniania wszelkich danych mających związek z przedmiotem kontroli.”
Art. 140mc. 1. Przedsiębiorca i inny podmiot prowadzący stacje kontroli pojazdów, którzy rażąco naruszyli warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, podlegają karze pieniężnej w wysokości do 10 000 zł./

Wejście w życie zmian planowane jest na 1 stycznia 2023 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw przyjęty przez rząd 26 lipca 2022 r. (skierowany do sejmu 9 sierpnia 2022 r.)

Z historią projektu oraz innymi planowanymi zmianami można zapoznać się tutaj.