Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ws. zakresu i sposobu wykonywania badań technicznych pojazdów

Wybrane zaplanowane zmiany.

  • Zmiana nazwy usterka istotna (UI) na usterka poważna (UP), a usterka stwarzająca zagrożenie (USZ) na usterka niebezpieczna (UN).

Usterki poważne – usterki techniczne mogące naruszać bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochrony środowiska.
Usterki niebezpieczne – usterki stanowiące bezpośrednie i natychmiastowe zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska w stopniu uniemożliwiającym używanie pojazdu w ruchu drogowym, niezależnie od okoliczności.

  • Przypisanie każdemu kodu usterki jednego rodzaju usterki w celu zmniejszenia wątpliwości diagnosty kiedy należy zakwalifikować usterkę do usterki drobnej, poważnej albo niebezpiecznej. Obecnie w wielu usterkach skutkujących uznaniem stanu technicznego za niezadowalający, to uprawniony diagnosta decyduje, kiedy jest granica między usterką drobną albo istotną lub istotną albo stwarzającą zagrożenie.

Przykłady:

Przykład 1

0. IDENTYFIKACJA POJAZDU
0.1. Tablice rejestracyjne
b) Brakujące elementy numeru rejestracyjnego lub tablica nieczytelna.

obecnie: jest możliwość wyboru pomiędzy usterką istotną (UI) lub drobną (UD)

w projekcie: nie ma wyboru jest to usterka poważna (UP)

Przykład 2

obecnie: 7.11. Licznik przebiegu, jeżeli występuje Kontrola organoleptyczna.
a) Wyraźne oznaki manipulacji (oszustwo). UD lub UI
b) Wyraźnie nie działa. UD lub UI

w projekcie: 7.11. Drogomierz,  jeżeli występuje. Kontrola organoleptyczna lub przy użyciu elektronicznego interfejsu.
a) Wyraźne oznaki manipulacji (oszustwo), w celu zmniejszenia zapisu przebiegu pojazdu lub przedstawienia niewłaściwego zapisu przebiegu pojazdu. (UP)
b) Wyraźnie nie działa. (UP)

Warto również zwrócić uwagę na zmianę nazwy z licznik przebiegu na drogomierz.

W niektórych usterkach została zmieniona ich nazwa oraz kwalifikacja stosownie do dyrektywy 2014/45/UE.

  • Wprowadzenie do zakresu okresowego badania technicznego obowiązku sprawdzenia, czy została zrealizowana konieczność wyposażenia niektórych nowych typów pojazdów w system eCall, oparty na numerze alarmowym 112 oraz czy system działa prawidłowo, pozwoli na szybkie i sprawne powiadomienie służb ratunkowych, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

Zgodnie z preambułą dyrektywy 2014/45/UE „badania zdatności do ruchu drogowego powinny obejmować wszystkie elementy istotne z punktu widzenia projektu, konstrukcji i wyposażenia właściwych dla badanego pojazdu”.
Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2021/1717 w załączniku I pkt 3 sekcja 7 dyrektywy 2014/45/UE dodała pkt 7.13 stanowiący „system eCall (jeżeli jest zamontowany, zgodnie z przepisami UE dotyczącymi homologacji typu)”.
Wprowadzenie zmian do dyrektywy 2014/45/UE wynika z ustanowienia obowiązku wyposażania niektórych nowych typów pojazdów w zainstalowany na stałe system pokładowy eCall oparty na numerze alarmowym 112, ze skutkiem od dnia 31 marca 2018 r. w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/758 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu na potrzeby wdrożenia systemu pokładowego eCall opartego na numerze alarmowym 112 oraz zmiany dyrektywy 2007/46/WE (Dz. Urz. UE L 123 z 19.05.2015 r., str. 77).
W trakcie okresowego badania technicznego pojazdów kategorii M1 i N1, wyprodukowanych po 31 marca 2018 r. zostanie sprawdzone działanie systemu pokładowego eCall opartego na numerze alarmowym 112 zgodnie z pkt. 7.13. wymagań dotyczących kontroli:
System eCall (jeżeli jest zamontowany, zgodnie z przepisami UE dotyczącymi homologacji typu)
7.13.1. Montaż i konfiguracja. Kontrola organoleptyczna. W przypadku gdy umożliwia to charakterystyka techniczna pojazdu i są dostępne niezbędne dane, kontrola uzupełniona przy użyciu elektronicznego interfejsu.
a) Brak systemu lub jego elementu. (UP)
b) Nieprawidłowa wersja oprogramowania. (UD)
c) Nieprawidłowe kodowanie systemu. (UD)
7.13.2. Stan. Kontrola organoleptyczna. W przypadku gdy umożliwia to charakterystyka techniczna pojazdu i są dostępne niezbędne dane, kontrola uzupełniona przy użyciu elektronicznego interfejsu.      
a) Uszkodzenie systemu lub jego elementów. (UD)
b) Wskaźnik awarii systemu eCall wskazuje dowolny rodzaj awarii w systemie. (UD)
c) Awaria elektronicznego modułu sterującego systemu eCall. (UD)
d) Awaria urządzenia komunikacyjnego w sieci telefonii ruchomej. (UD)
e) Awaria sygnału GPS. (UD)
f) Niepodłączone elementy audio. (UD)
g) Źródło zasilania niepodłączone lub niewystarczające naładowane. (UD)
h) System wskazuje awarię za pośrednictwem elektronicznego interfejsu pojazdu. (UD)
7.13.3. Działanie. Kontrola organoleptyczna. W przypadku gdy umożliwia to charakterystyka techniczna pojazdu i są dostępne niezbędne dane, kontrola uzupełniona przy użyciu elektronicznego interfejsu.     
a) Nieprawidłowy minimalny zestaw danych (MSD). (UD)
b) Elementy audio nie działają prawidłowo. (UD)

Z tekstem projektu można zapoznać się tutaj.