Nowa specyfikacja dla blankietu dowodu rejestracyjnego profesjonalnego

Informujemy, że określono nową specyfikację techniczną dla blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, celem lepszego zabezpieczenia przed ew. fałszerstwami. Zmiany wprowadzono rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w Dz. U. poz. 918 z 2022 r. Nowy, lepiej zabezpieczony dokument dowodu profesjonalnego obowiązuje od 1 maja 2022 r., wcześniej był on określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia opublikowanego w Dz.U. poz.546 z 2019 r. Ogólny wygląd i wzór pozostał taki sam ale wprowadzono wykaz zabezpieczeń m.in.: papier półsyntetyczny, włókna zabezpieczające widziane w świetle dziennym jak i ultrafioletowym, nadruki aktywne w świetle ultrafioletowym itp. Dokument zgodny z wcześniejszą specyfikacją zachowuje ważność przez okres, na jaki zostały wydany.

Przypominamy, że dowód rejestracyjny profesjonalny służy jedynie do jazd testowych natomiast nie jest dowodem potwierdzającym rejestrację lub czasową rejestrację pojazdu i nie może służyć do celów związanych z przeprowadzeniem badania technicznego pojazdu.

Podstawa prawna profesjonalnej rejestracji pojazdów, ustawa Prawo o ruchu drogowym Art. 80s:
„Rozdział 2d
Profesjonalna rejestracja pojazdów
Art. 80s. 1. Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu niezarejestrowanego wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą pojazdu samochodowego, motoroweru, ciągnika rolniczego lub przyczepy w celu wykonywania jazd testowych tymi pojazdami w ramach działalności prowadzonej przez podmiot uprawniony jest profesjonalny dowód rejestracyjny wraz z profesjonalnymi tablicami (tablicą) rejestracyjnymi.
2. Podmiotami uprawnionymi w ramach prowadzonej działalności do posługiwania się profesjonalnym dowodem rejestracyjnym i profesjonalnymi tablicami (tablicą) rejestracyjnymi są:
1) przedsiębiorca posiadający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę za granicą – oddział, zajmujący się produkcją, dystrybucją (sprzedażą prowadzoną w ramach handlu) lub badaniem pojazdów niezarejestrowanych wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą,
2) jednostka uprawniona lub jednostka badawcza producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części przeprowadzająca badania pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części – zwani dalej „podmiotami uprawnionymi”. 3. Za przedsiębiorcę zajmującego się produkcją pojazdów, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uznaje się producenta pojazdu kompletnego, skompletowanego lub niekompletnego.
...
5. Profesjonalny dowód rejestracyjny stanowi wypełniony przez starostę i podmiot uprawniony blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego. Blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego jest wypełniany w części przez starostę, a w części przez podmiot uprawniony, stosownie do zakresu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 80zc ust. 1 pkt 4.

Art. 67
1a. Nie wymaga się zezwolenia na odstępstwo, o którym mowa w ust. 1, w przypadku wykonywania przez podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 80s ust. 2, zajmujący się produkcją pojazdów, jazdy testowej dla niekompletnego samochodu ciężarowego albo niekompletnej przyczepy, jeśli przed kompletacją pojazdy te nie spełniają warunków technicznych w zakresie:
1) przedniego i tylnego zderzaka lub urządzenia ochronnego zabezpieczającego przed wjechaniem pod
pojazd innego pojazdu;
2) osłon bocznych;
3) błotników;
4) świateł zewnętrznych pojazdu: kierunkowskazów bocznych i świateł odblaskowych bocznych,
pozycyjnych bocznych oraz obrysowych przednich i tylnych.

Profesjonalny dowód rejestracyjny zgodny z nową specyfikacją, od dotychczasowego różni się tylko zabezpieczeniami i podłożem, wzór pozostał ten sam (podstawa prawna Dz.U. poz.918 z 2022 r.):

A. Informacje ogólne:
1. Forma dokumentu:  dokument dwustronny.
2. Format dokumentu: 105 × 73 mm.
3. Podłoże: papier półsyntetyczny.

B. Wykaz zabezpieczeń:
1. Zabezpieczenia w papierze:
a) papier półsyntetyczny zabezpieczony chemicznie, niewykazujący luminescencji w świetle ultrafioletowym,
b) dwutonowy, bieżąco-umiejscowiony znak wodny – naprzemiennie pozytywowe i negatywowe litery PL w owalu,
c) włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym,
d) włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym i aktywne w świetle ultrafioletowym,
e) włókna zabezpieczające niewidoczne w świetle dziennym i aktywne w świetle ultrafioletowym.
2. Zabezpieczenia w druku:
a) element irydyscentny w formie zbliżonej do równoległoboku zawierający negatywowe litery PL umieszczone w owalu,
b) mikrodruki pozytywowe i negatywowe o treści RZECZPOSPOLITA POLSKA(offset),
c) tło giloszowe z drukiem irysowym,
d) element irydyscentny w formie napisu PDR,
e) nadruki aktywne w świetle ultrafioletowym.
3. Inne zabezpieczenia:
 numeracja wykonywana w technice typografii.