Projekt zmian m.in. w zakresie zmian konstrukcyjnych pojazdów

Dnia 22 marca 2022 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Wybrane ważniejsze planowane zmiany:

  • Definicje pojazdu bezemisyjnego

W § 1 w ust. 3 dodano pkt 13a i 13b, które definiują pojazd bezemisyjny oraz bezemisyjny pojazd ciężki. Wprowadzenie takich definicji ma na celu wdrożenie zmian do dyrektywy Rady 96/53/WE wprowadzonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1242.

  • Dopuszczalna masa całkowita

W § 3 w ust. 1 w pkt 8, 10 i 12 oraz w ust. 1a zwiększono dopuszczalną masę całkowitązespołu pojazdów napędzanych paliwem alternatywnym o dodatkową masę z racji zastosowania technologii paliwa alternatywnego wynoszącą maksymalnie 1 tonę. Ponadto zwiększono dopuszczalną masę całkowitą pojazdów i zespołu pojazdów bezemisyjnych o dodatkową masę z racji zastosowania technologii bezemisyjnej wynoszącą maksymalnie 2 tony. Dodatkowa masa, którą muszą mieć pojazdy napędzane paliwem alternatywnym lub pojazdy bezemisyjne, będzie określana na podstawie dokumentacji dostarczanej przez
producenta w momencie homologacji pojazdu. Wprowadzona zmiana wynika ze zmian do dyrektywy Rady 96/53/WE wprowadzonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1242. W dotychczasowych przepisach rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dopuszczalne jest jedynie zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej samego pojazdu ze względu na technologię napędu niskoemisyjnego, co powoduje, że w przypadku zespołu pojazdów może być zwiększona masa samego ciągnika siodłowego. W konsekwencji powoduje to zmniejszenie potencjalnej ładowności takiego zespołu pojazdów.

  • Naciski

W § 1 w ust. 3 w pkt 5a wprowadzono zmianę definicji maksymalnego nacisku osi – zmiana ta wynika ze zmiany definicji pojazdu nienormatywnego określonej w art. 2 pkt 35a ustawy – Prawo o ruchu drogowym, wprowadzonej na mocy ustawy z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 54).

W § 5 w ust. 1 w pkt 8a w lit. b wprowadzono limit dopuszczalnego nacisku osi 27 ton, dla grupy osi składającej się z trzech osi pojazdów silnikowych, w której co najmniej dwie osie składowe są osiami napędowymi przy odległości między osiami składowymi większej niż 1,30 m i nie większej niż 1,80 m. Obecne przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych określają jedynie szczególny przypadek limitu dopuszczalnego nacisku osi, dla ww. grupy osi przy ww. odległości, jeżeli spełniony jest warunek wyposażenia osi napędowej w koła bliźniacze lub koła pojedyncze wyposażone w szerokie opony (typu „Super Single”) i zawieszenia pneumatycznego lub równoważnego, albo wyposażenia każdej z osi napędowych w koła bliźniacze, przy największym nacisku nie przekraczającym 9,5 tony.

  • Zderzak, urządzenie ochronne

W § 7 w ust. 3a wprowadzono wymaganie w zakresie wyposażenia pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 2022 r. w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu, oraz określono warunki, jakie muszą spełniać te urządzenia. W § 7 w ust. 3b wprowadzono wyłączenia stosowania tego przepisu dla niektórych rodzajów pojazdów. Wprowadzona zmiana wynika z dostosowania do przepisów Regulaminu 58 ONZ dotyczącego homologacji urządzeń zabezpieczających przed wjechaniem pod tył pojazdu.

  • Zmiany konstrukcyjne

W § 9i doprecyzowano przepis zezwalający na zastąpienie badania wykonanego przez jednostkę uprawnioną albo Dyrektora TDT oświadczeniem producenta pojazdu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzającym konstrukcyjne do tego przeznaczenie.
Dotyczy to przypadków określonych w § 9a, § 9b, § 9d, § 9f, § 9g i § 9j tj. dla pojazdów, w których wykonano mocowania siedzeń i pasów bezpieczeństwa w procesie produkcyjnym.
Obecne przepisy zezwalają na zastąpienie ww. badania jedynie oświadczeniem producenta pojazdu podstawowego:

W § 9j wprowadzono wymagania dla samochodów osobowych i specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony, w których dokonywane są zmiany konstrukcyjne polegające na zwiększeniu liczby siedzeń lub zmianie położenia siedzeń. Wymagania techniczne dotyczące wytrzymałości siedzeń i ich mocowania, kotwiczenia pasów bezpieczeństwa, potwierdzone badaniami na zgodność z wymaganiami Regulaminu nr 14 i 17 ONZ, wykonanymi przez jednostkę uprawnioną albo Dyrektora TDT, zagwarantują zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla tych pojazdów.

  • Hamulce

W § 14 w ust. 7 dokonano zmiany przepisu dotyczącego wymagania dla układu hamulcowego w przyczepie. Zgodnie z projektowanym przepisem w przyczepie o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, dopuszcza się hamulec roboczy typu bezwładnościowego (najazdowy), działający co najmniej na koła jednej osi; stosuje się również do przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 5 t, zarejestrowanej po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1968 r.”.
W obecnym brzmieniu przepisów rozporządzenia dopuszcza się hamulec roboczy typu bezwładnościowego (najazdowy) w przyczepie o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, przeznaczonej do ciągnięcia przez pojazd, którego dopuszczalna masa całkowita wynosi nie mniej niż 1,33 dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy. Warunek stosuje się również do przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 5 t, zarejestrowanej po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1968 r.
Mając na uwadze, iż w krajach UE brak jest wymagania w zakresie dopuszczalnej masy całkowitej wynoszącej nie mniej niż 1,33 dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy oraz biorąc pod uwagę zapisy Regulaminu nr 13 ONZ dotyczącego homologacji pojazdów kategorii M, N i O w zakresie hamowania, zasadna jest rezygnacja z takiego wymagania.

  • Prędkościomierz drogomierz

W § 53 w ust. 4 w pkt 9 i 10 wprowadzono wymaganie w zakresie wyposażenia motoroweru w:
− prędkościomierz umieszczony w polu widzenia kierowcy wyskalowany w km/h albo jednocześnie w km/h i mph;
− licznik przebiegu pojazdu (drogomierz); stosuje się do pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy z dniem 1 stycznia 2016 r.
Wprowadzone wymagania mają na celu dostosowanie krajowych wymagań warunków technicznych do wymagań obowiązujących w procedurze homologacji typu pojazdu kategorii L. Wymóg wyposażenia motorowerów w prędkościomierz obowiązuje w procedurze homologacji i dotyczy zarówno motorowerów homologowanych według dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/24/WE, jak również aktualnie obowiązującego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 168/2013. Wymóg wyposażenia motorowerów w drogomierz zarejestrowanych po raz pierwszy z dniem 1 stycznia 2016 r. jest weryfikowany w toku procedury homologacji typu pojazdów kategorii L zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 168/2013. W przypadku motorowerów objętych świadectwem homologacji typu pojazdu kategorii L na zgodność z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/24/WE, wymaganie w zakresie instalacji drogomierza nie było przedmiotem weryfikacji podczas badań homologacyjnych.  

  • Oświetlenie

W załączniku nr 6 do rozporządzenia w tabeli w lp. 2 w kolumnie 16 w pkt 1 w przypisie 26) dopuszczono wyposażenie ciągnika rolniczego w symetryczne światła mijania. Zmiana ma na celu dostosowanie krajowych wymagań warunków technicznych do wymagań obowiązujących w procedurze homologacji typu pojazdu kategorii T. Zgodnie z Regulaminami ONZ nr 1, 8, 20, 98, 112 i 113 stosowanymi w unijnej procedurze homologacji typu pojazdów kategorii T zgodnej z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013, montaż świateł mijania w ciągnikach rolniczych jest możliwy, zarówno z wykorzystaniem symetrycznych, jak i asymetrycznych źródeł światła.