Kasa fiskalna ONLINE i terminal płatniczy a działalność SKP

Odpowiadając na zapytania kierowane przez szkoły oraz podmioty prowadzące działalność tylko w zakresie SKP informujemy, że nadal nie ma dla nich obowiązku posiadania kasy fiskalnej online jak również terminalu płatniczego. (Dotyczy podmiotów działających tylko w zakresie działalności gospodarczej stacji kontroli pojazdów - PKD 70.20.B).

W związku z tym, że działalność w zakresie badań technicznych pojazdów wykonywanych na stacjach kontroli pojazdów nie jest wymieniona w art. 145b ustawy o podatku od towarów i usług, to obowiązek posiadania kasy fisalnej online nie dotyczy podmiotu działającego jedynie w tym zakresie. Sprawa była przedmiotem Informacji technicznej z 19.12.2019 roku .
Obowiązek wymiany kas rejestrujących na kasy online dotyczył m.in. świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

  • Obowiązek i zwolnienie z obowiązku umożliwienia dokonania płatności w formie bezgotówkowej.

Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców - Dz. U. 2018 poz. 646 z późn.zm.:

Art.  19a.
1. Przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907 i 1814).
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedsiębiorcy, który nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.).

  • Wycofywanie tradycyjnych kas z obrotu.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług Dz.U. 2021 poz. 685 z późn.zm.:

Rozdział 1a. Przepisy epizodyczne dotyczące kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii
Art. 145a. Ewidencja sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących z zapisem kopii
ust. 7. Potwierdzenia o spetnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujacych przez:
1) kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii są wydawane na okres do dnia 21 grudnia 2022 r.;
2) kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii sa wydawane na okres do dnia 31 sierpnia 2019.

Zgodnie z powyższym do 31 sierpnia 2019 roku przedsiębiorcy mieli możliwość zakupu tradycyjnej kasy fiskalnej z papierowym zapisem kopii,  a do 31 grudnia 2022 roku będzie można nabyć jeszcze kasy z elektronicznym zapisem kopii.
Od stycznia 2023 roku w sprzedaży pozostaną wyłącznie kasy fiskalne online. Nie oznacza to jednak że należy zmienić dotychczas użytkowane modele.
Kasy fiskalne starego typu będzie można wykorzystywać do czasu ich wyeksploatowania lub wymiany pamięci.