Odstępstwo od warunków technicznych od 1 stycznia 2022 r. będzie wydawać TDT

Z dniem 1.01.2022 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. z 2021, poz. 2165).
O projekcie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłaty za wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd informowaliśmy w "Aktualnościach" naszej witryny w dniu 16 listopada br.
Zgodnie z art. 1 pkt 3 (nowe brzmienie art. 67 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz.450 z późn. zm.)) Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego może, w drodze decyzji administracyjnej, w indywidualnym uzasadnionym przypadku, zezwolić na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd.
Zgodnie z powyższym od dnia 01 stycznia 2022 r. wnioski o odstępstwa od warunków technicznych pojazdów należy składać w Transportowym Dozorze Technicznym.