2 listopada 2021 wchodzą w życie przepisy określające warunki techniczne dla hulajnogi elektrycznej i "UTO"

Dnia 2 listopada 2021 roku rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. poz. 1877 z 2021 r.) wchodzą w życie warunki techniczne dla hulajnogi elektrycznej i urządzeń transportu osobistego "UTO". Pojazdy te nie podlegają badaniom technicznym a ich obowiązkowe wyposażenie zostanie dopisane w § 55a-55d w dziale V rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późniejszymi zmianami: z 2017 r. poz. 2338, z 2018 r. poz. 855, z 2019 r. poz. 2560 oraz z 2020 r. poz. 1886).
Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym Art. 2 pkt 47b i 47c dodany przez art. 1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 30 marca 2021 r. (Dz.U.2021.720) zmieniającej ustawę z dniem 20 maja 2021 r.:
47b) hulajnoga elektryczna - pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe;
47c) urządzenie transportu osobistego - pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe;
Art.  20. Dopuszczalna prędkość (ust. 6 pkt 4 dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 marca 2021 r. (Dz.U.2021.720) zmieniającej ustawę z dniem 20 maja 2021 r.):
4) hulajnogi elektrycznej i urządzenia transportu osobistego - 20 km/h.

Tekst przedmiotowego rozporządzenia zmieniającego (Dz.U. poz. 1877 z 2021 r.):
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z 2017 r. poz. 2338, z 2018 r. poz. 855, z 2019 r. poz. 2560 oraz z 2020 r. poz. 1886) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) w ust. 1 w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
"12) hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego - 1,4 m.",
b) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
"Szerokość pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 13 i 13a, § 45 ust. 3 pkt 1, § 54 ust. 3, nie może przekraczać 2,55 m.",
c) po ust. 13 dodaje się ust. 13a w brzmieniu:
"13a. Szerokość hulajnogi elektrycznej i urządzenia transportu osobistego nie może przekraczać 0,9 m.";
2) w § 3 po ust. 13 dodaje się ust. 13a w brzmieniu:
"13a. Masa własna hulajnogi elektrycznej nie może przekroczyć 30 kg.";
3) tytuł działu V otrzymuje brzmienie:
"Warunki techniczne roweru, motoroweru, wózka inwalidzkiego, pojazdu zaprzęgowego, hulajnogi elektrycznej i urządzenia transportu osobistego";
4) po § 55 dodaje się § 55a-55d w brzmieniu:
"§ 55a. 1. Hulajnoga elektryczna powinna być wyposażona:
1) z przodu - co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;
2) z tyłu - co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;
3) z boku - co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy białej lub żółtej samochodowej, widoczne po obu stronach;
4) co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec;
5) w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.
2. Dopuszcza się, aby światła pozycyjne hulajnogi elektrycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, były zdemontowane, jeżeli kierujący hulajnogą elektryczną nie jest obowiązany do ich używania podczas jazdy.
3. Światła hulajnogi elektrycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, powinny odpowiadać następującym warunkom:
1) światła pozycyjne oraz światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m; dopuszcza się migające światła pozycyjne;
2) światła czerwone nie mogą być widoczne z przodu, a światła białe lub żółte selektywne - z tyłu.
4. Hulajnoga elektryczna powinna być ponadto wyposażona w:
1) numer rozpoznawczy lub kod graficzny umożliwiający identyfikację hulajnogi elektrycznej, nadany i umieszczony przez producenta w sposób trwały na ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym;
2) podpórkę lub podpórki zapewniające stabilne ustawienie hulajnogi elektrycznej na podłożu.
§ 55b. 1. Urządzenie transportu osobistego powinno być wyposażone:
1) z przodu - co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;
2) z tyłu - co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej.
2. Dopuszcza się, aby światła pozycyjne urządzenia transportu osobistego, o których mowa w ust. 1, były zdemontowane, jeżeli kierujący urządzeniem transportu osobistego nie jest obowiązany do ich używania podczas jazdy.
3. Światła urządzenia transportu osobistego, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać następującym warunkom:
1) światła pozycyjne oraz światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m; dopuszcza się migające światła pozycyjne;
2) światła czerwone nie mogą być widoczne z przodu, a światła białe lub żółte selektywne - z tyłu.
§ 55c. Urządzenie transportu osobistego powinno być ponadto wyposażone w numer rozpoznawczy lub kod graficzny umożliwiający identyfikację urządzenia transportu osobistego, nadany i umieszczony przez producenta w sposób trwały na ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym.
§ 55d. W hulajnodze elektrycznej i urządzeniu transportu osobistego konstrukcja ogranicza rozwijanie prędkości przekraczającej 20 km/h i zapewnia możliwość skutecznego hamowania.".
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wyłączenia dotyczące warunków technicznych określonych dla hulajnóg elektrycznych i "UTO":

Zgodnie z Art. 5 ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Poz. 720 z 2021 r.):
Art. 5.
1. Hulajnogi elektryczne i urządzenia transportu osobistego wprowadzane do obrotu po dniu 31 grudnia 2021 r. muszą spełniać warunki techniczne określone dla tych pojazdów w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1.
2. Hulajnogi elektryczne i urządzenia transportu osobistego wprowadzone do obrotu przed dniem 1 stycznia 2022 r. mogą nie spełniać warunków technicznych określonych dla tych pojazdów w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1.