Regulacja opłat z badania techniczne dopiero po wdrożeniu Dyrektywy 2014/45/UE

W odpowiedzi na interpelację poselską nr 24117 w sprawie kosztów wykonywania badań w stacji kontroli pojazdów sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pan Rafał Weber poinformował, że:

"prace legislacyjne nad aktami wykonawczymi z zakresu badań technicznych pojazdów, w tym regulującymi wysokość opłat za badania techniczne pojazdów, będą mogły zostać podjęte po prawidłowym wdrożeniu wyżej wymienionej dyrektywy do polskiego porządku prawnego. Należy zauważyć, że wzrost opłaty za badania techniczne pojazdów będzie wiązać się z większymi wydatkami dla właścicieli pojazdów. Należy mieć na uwadze, że utrzymanie pojazdu jest obowiązkiem, który wiąże się również z innymi wydatkami po stronie właścicieli tj. koszty eksploatacji pojazdu oraz obowiązkowego ubezpieczenia."

Zaplanowany termin przyjęcia przez Radę Ministrów projektu wdrażającego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylającą dyrektywę 2009/40/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 51, z późn. zm.) upływa z końcem czerwca br.