Zmiany w systemie badań technicznych nie wcześniej niż za kilka miesięcy.

Projekt zmian do ustawy Prawo o ruchu drogowym nr UC48 dotyczący nadzoru nad systemem badań technicznych pojazdów, w tym zakresu czynności kontrolnych wykonywanych w ramach nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów z planowym przyjęciem przez RADĘ MINISTRÓW na II kwartał 2021 r.

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt zmian do ustawy Prawo o ruchu drogowym o nr UC45 dotyczący m.in. nadzoru nad systemem badań technicznych pojazdów. Zmiany związane są z koniecznością dostosowania do dyrektywy 2014/45/UE, która określa minimalne wymagania dla systemu badań technicznych pojazdów kraju członkowskiego UE.
Z treścią projektu można zapoznać się tutaj.

Koncepcja nadzoru nad systemem badań technicznych ma się opierać na trzech filarach.

  • Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego jako jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw transportu powierzono kompetencje organu odpowiedzialnego za organizację, funkcjonowanie i poprawę jakości systemu badań technicznych przez wskazanie w przepisach projektu, iż Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego jest organem właściwym do wydawania, zawieszania, przywracania i cofania świadectwa kompetencji diagnosty oraz sprawowania nadzoru nad prawidłowością przeprowadzania badań technicznych, umieszczania cech identyfikacyjnych oraz dokonywania innych czynności diagnosty związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego jako organ czuwający nad systemem zapewnienia prawidłowej jakości badań technicznych pojazdów będzie sprawował nadzór o „charakterze technicznym” nad badaniami technicznymi pojazdów, w ramach którego m.in. przeprowadzi kontrole doraźne badań technicznych na wybranej losowo stacji kontroli pojazdów, w trakcie których diagnosta zatrudniony na stacji kontroli pojazdów pod nadzorem pracownika Transportowego Dozoru Technicznego przeprowadzi czynności odpowiadające zakresowi przeprowadzonego badania technicznego (nadzór nad diagnostą).
  • Projekt ustawy pozostawia starostom nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, w tym prowadzenie rejestrów przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Projekt ustawy powierza starostom nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi ośrodki szkolenia, w tym wydawanie decyzji administracyjnych związanych z wpisem bądź wykreśleniem z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia diagnostów (nadzór nad przedsiębiorcą).
  • W projekcie ustawy zaproponowano wyznaczenie Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego jako jednostki właściwej do organizowania i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatów na diagnostów. Prowadzenie seminariów (obowiązkowe co 2 lata a mają odbywać się co pół roku) dla wykładowców zatrudnionych w ośrodkach szkolenia diagnostów zostało powierzone Dyrektorowi Instytutu Transportu Samochodowego i Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego.

Projekt zakłada także wprowadzenie przepisów określających:

  1. Instrumenty oddziaływania przez organy nadzoru nad systemem badań technicznych pojazdów, umożliwiające szybkie reagowania na ujawniane nieprawidłowości, a także wykonywanie działań prewencyjnych (W razie wątpliwości co do prawidłowości przeprowadzenia badania technicznego właściciel lub posiadacz pojazdu może, w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia tego badania, przedstawić pojazd do ponownego badania technicznego. Ponowne badanie techniczne przeprowadza diagnosta w obecności pracownika Transportowego Dozoru Technicznego, który posiada uprawnienia diagnosty);
  2. Wyznaczenie Dyrektora TDT jako organu prowadzącego punkt kontaktowy odpowiedzialny za wymianę informacji związanych z badaniami technicznymi, z pozostałymi państwami członkowskimi UE oraz z Komisją Europejską;
  3. Wprowadzenie obowiązku dokumentowania fotograficznego obecności pojazdu (dwa zdjęcia po przekątnych) oraz wskazania drogomierza (jedno zdjęcie) na badaniach technicznych i przechowywania tej dokumentacji przez okres pięciu lat od dnia przeprowadzenia badania, co umożliwi identyfikację i weryfikację, czy dany pojazd faktycznie został poddany badaniu technicznemu;
  4. Nową definicję pojazdu zabytkowego, która określa wiek na co najmniej 30 lat i wprowadza zakaz zasadniczych zmian konstrukcyjnych w tych pojazdach;
  5. Obowiązek uczestnictwa przez uprawnionych diagnostów samochodowych co 2 lata w dwudniowych warsztatach doskonalenia zawodowego prowadzonych przez ośrodek szkolenia diagnostów, który zapewnia prowadzenie szkoleń lub warsztatów doskonalenia zawodowego.