Projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy z dnia 10.11.2020, opublikowany 20.11.2020 (UC65) o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (wdraża Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającą dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego) określa, że na stacjach kontroli pojazdów mają być wydawane za opłatą przez diagnostę nalepki, mające stanowić oznakowanie umożliwiające wjazd do strefy czystego transportu:

  • pojazdów napędzanych wodorem,
  • pojazdów napędzanych gazem ziemnym,
  • pojazdów napędzanych gazem płynnym,
  • pojazdów spełniających co najmniej normę Euro 4, w latach 2021 – 2025,
  • pojazdów spełniających co najmniej normę Euro 5, w latach 2026 – 2030,
  • pojazdów spełniających co najmniej normę Euro 6, w latach 2031 – 2035.

Fragmenty zmian zawartych w projekcie, które są istotne dla stacji kontroli pojazdów:

Art 39 ust. 1. W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko w związku z emisją zanieczyszczeń z transportu na obszarze obejmującym drogi, których zarządcą jest gmina, można ustanowić strefę czystego transportu, do której ogranicza się wjazd pojazdów samochodowych innych niż:
a) elektryczne,
b) napędzane wodorem,
c) napędzane gazem ziemnym,
d) napędzane gazem płynnym LPG,
e) autobusy zeroemisyjne

Art.39 ust. 2. Posiadacz pojazdu, o którym mowa w ust. 1 lit. b-d oraz w art. 68i może wjechać do strefy czystego transportu jeżeli pojazd ten posiada oznakowanie umożliwiające wjazd do tej strefy.",
d) po ustępie 2 dodaje się ustępy 2a - 2c w brzmieniu:
„2a. Oznakowaniem pojazdu, o którym mowa w ust. 2, jest nalepka wydawana przez diagnostę w stacji kontroli pojazdów, o której mowa w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, umieszczana na przedniej szybie pojazdu w dolnym rogu po lewej stronie.
2b. Za wydanie nalepki, o której mowa w ust. 2, diagnosta pobiera opłatę, której maksymalna wysokość wynosi 5 zł.
2c. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1)     wzór oznakowania pojazdu umożliwiającego wjazd do strefy czystego transportu, mając na uwadze konieczność łatwej i szybkiej identyfikacji pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu;
2)     wysokość opłaty za wydanie tego oznakowania, o którym mowa w ust. 1, mając na uwadze szacunkowy koszt wytworzenia tego oznakowania oraz wydawania go posiadaczom pojazdów."

Art. 68i. Na terenie strefy czystego transportu, o której mowa w art. 39 ust. 1, dopuszcza się ruch pojazdów:
1) spełniających co najmniej normę Euro 4, w latach 2021 – 2025;
2) spełniających co najmniej normę Euro 5, w latach 2026 – 2030;
3) spełniających co najmniej normę Euro 6, w latach 2031 – 2035."

Art. 50a. W okresie do dnia 31 grudnia 2030 r. od opłat za przejazdy po drogach krajowych, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3, są zwolnione autobusy zeroemisyjne oraz pojazdy elektryczne, pojazdy napędzane gazem ziemnym i pojazdy napędzane wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 1, 12 i 15 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 908 i 1086), których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony.

Art. 7. W ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 72, 278, 1087 i 1747) w art. 37g (Pojazdy zwolnione od opłat za przejazd autostradą) dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5)   autobusy zeroemisyjne, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 908 i 1086) oraz pojazdy elektryczne, pojazdy napędzane gazem ziemnym i pojazdy napędzane wodorem w rozumieniu, odpowiednio,  art. 2 pkt  12, 14 i 15 tej ustawy, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony."


Ze ścieżką legislacyjną można zapoznać się TUTAJ

Projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw: