ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/621

Niniejsze rozporządzenie ustanawia, w odniesieniu do okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep:
a) zestaw informacji technicznych dotyczących układu hamulcowego, kierowniczego, widoczności, świateł, świateł odblaskowych, elementów układu elektrycznego, osi, kół, opon, zawieszenia, podwozia, elementów przymocowanych do podwozia, innych elementów i uciążliwości, niezbędnych do badania zdatności do ruchu drogowego elementów podlegających badaniu, oraz wykorzystania zalecanych metod badania, zgodnie z załącznikiem I pkt 3 do dyrektywy 2014/45/UE; oraz
b) szczegółowe przepisy dotyczące formatu danych i procedur dostępu do odpowiednich informacji technicznych.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do pojazdów podlegających badaniom zdatności do ruchu drogowego zgodnie z art. 2 ust. 1 dyrektywy 2014/45/UE (wszystkie pojazdy podlegające badaniom technicznym), które zostały po raz pierwszy zarejestrowane lub dopuszczone do ruchu w państwie członkowskim od dnia 20 maja 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 20 maja 2020 r.

Podsumowując, zgodnie z zapisami przedmiotowego rozporządzenia nr 2019/621, które obowiązuje w Polsce od 20 maja 2020 r., stacja kontroli pojazdów ma prawo do uzyskania informacji od producenta lub przedstawiciela producenta w zakresie danych określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia w przypadku pojazdów podlegających badaniom technicznym, zarejestrowanych po raz pierwszy od dnia 20 maja 2018 r.