Opublikowano projekty rozporządzeń w związku z ostatnimi zmianami do ustawy Prawo o ruchu drogowym

Dnia 3 września 2020 r. opublikowana została ustawa z dnia 14.08.2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1517 z 2020 r.)
Projektowane rozporządzenia mają na celu dostosowanie do przepisów ww. ustawy, które wchodzą w życie z dniem 4 grudnia 2020 r.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, zamieszczone zostały projekty:

  •  rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych wraz z uzasadnieniem i OSR (MI 74);
  • rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach wraz z uzasadnieniem i OSR (MI 75);
  • rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników wraz z uzasadnieniem i OSR (MI 76)

Projekty skierowano do konsultacji międzyresortowych, które mają trwać 7 dni.

Źrófło RCL.