3 września 2020 r. opublikowana została ustawa z dnia 14.08.2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Większość zmian wchodzi w życie 3 miesiące od dnia ogłoszenia czyli 4 grudnia 2020 r.

Najważniejsze zamiany dotyczące SKP zawarte w Dzienniku Ustaw poz. 1517 z 2020 r. wraz z terminami wejścia w życie:

  • w przeciągu miesiąca od dnia ogłoszenia (4 października) wchodzą zapisy dotyczace możliwości elektronicznego zwracania dowodów rejestracyjnych przez stacje kontroli pojazdów,
  • trzy miesiące od dnia ogłoszenia (4 grudnia) wchodzą zapisy dotyczące sytuacji, w której w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym wypełnione zostały wszystkie rubryki przeznaczone do wpisania terminu następnego badania technicznego, nie trzeba będzie z tego powodu wymieniać dowodu rejestracyjnego pojazdu. Zmiana w art. 82 ust. 2 dotycząca wpisu do dowodu rejestracyjnego terminu badania technicznego otrzymuje brzmienie: „2. Uprawniony diagnosta po wykonaniu badania technicznego pojazdu: 1) wydaje zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu;  2) wpisuje kolejny termin badania technicznego do dowodu rejestracyjnego, jeżeli jest wolne miejsce w odpowiedniej rubryce tego dowodu – po stwierdzeniu pozytywnego wyniku badania technicznego pojazdu.”; poprzedni zapis: 1. Organ dokonujący rejestracji pojazdu wpisuje do dowodu rejestracyjnego termin badania technicznego pojazdu.  2. Jeżeli pojazd jest zarejestrowany, kolejny termin badania technicznego wpisuje do dowodu rejestracyjnego uprawniony diagnosta po stwierdzeniu pozytywnego wyniku badania technicznego.
  • 9 miesięcy od dnia ogłoszenia wchodzi w życie zapis, że właściciel pojazdu może upoważnić salon sprzedaży lub uprawnionego przedstawiciela tego salonu do: 1) złożenia wniosku o rejestrację pojazdu lub 2) odbioru decyzji o czasowej rejestracji pojazdu, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych
  • 24 miesiące od dnia ogłoszenia: „1. Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela pojazdu, starosta właściwy ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania, wydając decyzję o rejestracji pojazdu, dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne.”
  • 24 miesiące od dnia ogłoszenia nalepki kontrolne (zostają znaki legalizacyjne) i karty pojazdu (uchylenie całego art. 77) tracą ważność.
  • zapisy dotyczące czasowego wyrejestrowania samochodu osobowego wchodzą w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 17