Projekt przepisów, w którym planuje się zmianę sposobu nadzoru nad systemem badań technicznych pojazdów

Ministerstwo Infrastruktury wznowiło prace nad projektem zmian do ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczących nadzoru nad systemem badań technicznych pojazdów. Zmiana związana jest z koniecznością dostosowania do dyrektywy 2014/45/UE, która określa minimalne wymagania dla badań technicznych pojazdów. Termin przyjęcia przez Radę Ministrów nowego projektu został zaplanowany na III kwartał 2020 r.
Projekt oznaczony numerem UC48 – Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się z końcem lipca br.

Koncepcja nadzoru nad systemem badań technicznych ma się opierać na trzech filarach.

  • Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego jako jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw transportu powierzono kompetencje organu odpowiedzialnego za organizację, funkcjonowanie i poprawę jakości systemu badań technicznych przez wskazanie w przepisach projektu, iż Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego jest organem właściwym do wydawania, zawieszania, przywracania i cofania świadectwa kompetencji diagnosty oraz sprawowania nadzoru nad prawidłowością przeprowadzania badań technicznych, umieszczania cech identyfikacyjnych oraz dokonywania innych czynności diagnosty związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego jako organ czuwający nad systemem zapewnienia prawidłowej jakości badań technicznych pojazdów będzie sprawował nadzór o „charakterze technicznym” nad badaniami technicznymi pojazdów, w ramach którego m.in. przeprowadzi kontrole doraźne badań technicznych na wybranej losowo stacji kontroli pojazdów, w trakcie których diagnosta zatrudniony na stacji kontroli pojazdów pod nadzorem pracownika Transportowego Dozoru Technicznego przeprowadzi czynności odpowiadające zakresowi przeprowadzonego badania technicznego.
  • Projekt ustawy pozostawia starostom nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, w tym prowadzenie rejestrów przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Projekt ustawy powierza starostom nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi ośrodki szkolenia, w tym wydawanie decyzji administracyjnych związanych z wpisem bądź wykreśleniem z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia diagnostów.
  • W projekcie ustawy zaproponowano wyznaczenie Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego jako jednostki właściwej do organizowania i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatów na diagnostów. Prowadzenie seminariów dla wykładowców zatrudnionych w ośrodkach szkolenia diagnostów zostało powierzone Dyrektorowi Instytutu Transportu Samochodowego i Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego.


Projekt zakłada także wprowadzenie przepisów określających:
1) instrumenty oddziaływania przez organy nadzoru nad systemem badań technicznych pojazdów, umożliwiające szybkie reagowania na ujawniane nieprawidłowości, a także wykonywanie działań prewencyjnych;
2) wyznaczenie Dyrektora TDT jako organu prowadzącego punkt kontaktowy odpowiedzialny za wymianę informacji związanych z badaniami technicznymi, z pozostałymi państwami członkowskimi UE oraz z Komisją Europejską;
3) wprowadzenie obowiązku dokumentowania fotograficznego obecności pojazdu na badaniach technicznych i przechowywania tej dokumentacji przez okres dwóch lat od dnia przeprowadzenia badania, co umożliwi identyfikację i weryfikację, czy dany pojazd faktycznie został poddany badaniu technicznemu.