Zestawienie wszystkich najważniejszych zmian przepisów mających związek z epidemią

 • Terminy związane z egzaminami na uprawnionego diagnostę samochodowego ulegają wydłużeniu do upływu 90 dni od dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii, który obowiązywał jako ostatni. Zgodnie z § 18a dodanym przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 maja 2020 r. (Dz.U. poz. 899 z 2020 r.) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. poz. 1836 z 2014 r.) z dniem 22 maja 2020 r., przedłużone terminy dotyczą:
 • 6 miesięcznego okresu od dnia uzyskania pozytywnego wyniku części teoretycznej egzaminu, który pozwala na przystąpienie to części praktycznej oraz
 • 6 miesięcznego okresu od dnia uzyskania pozytywnego wyniku z modułu I części teoretycznej, który pozwala przystąpić do niezaliczonej pozostałej części teoretycznej egzaminu,
 • Do 180 dni został wydłużony termin na rejestrację pojazdu używanego sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz na zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 z 2020 r.)
 • Czasowa rejestracja oraz wydane na jej podstawie pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne, zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zgodnie z Ustawą z dnia z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695 z 2020 r.).
 • W bieżącym roku na wniosek eksploatującego można odroczyć termin wykonania badań technicznych i zezwolić na eksploatację urządzenia technicznego podlegającego dozorowi technicznemu na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy pod warunkiem, że eksploatujący złoży oświadczenie oraz, że jego dalsza eksploatacja, w ocenie eksploatującego, nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska, na podstawie ww. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 568 z 2020 r.) (należy pamiętać, że odroczenie terminu wykonania badania i zezwolenie na eksploatację następuje w drodze decyzji administracyjnej !).
 • W bieżącym roku na wniosek podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku o dokonanie legalizacji ponownej, można odroczyć termin dokonania legalizacji ponownej i zezwolić na dalsze użytkowanie danego egzemplarza przyrządu pomiarowego przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy pod warunkiem, że wnioskodawca złoży oświadczenie, że od dnia dokonania ostatniej legalizacji nie wprowadzono zmian dotyczących konstrukcji, wykonania i warunków właściwego stosowania przyrządu pomiarowego i że spełnia on wymagania metrologiczne i związane z bezpieczeństwem użytkowania, na podstawie ww. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 568 z 2020 r.).
 • Na podstawie Art. 80d ust. 3aa dodanego przez art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. poz. 695 z 2020 r.) zmieniającego ustawę Prawo o ruchu drogowym z dniem 18 kwietnia 2020 r., miesięczne sprawozdania z pobranych opłat ewidencyjnych przesyła się drogą elektroniczną.
  /Art.  80d.  Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Opłata ewidencyjna
  ...
  3a.  
  Organy i podmioty obowiązane do pobrania i przekazania lub uiszczenia opłaty ewidencyjnej mają obowiązek, w terminie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 7:
  1) przekazywać należne kwoty na rachunek Funduszu;
  2) sporządzać i przesyłać ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji miesięczne sprawozdania z pobranych i przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych.
  3aa. Sprawozdania, o których mowa w ust. 3a pkt 2, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przekazuje się za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra właściwego do spraw informatyzacji./