Od 22 kwietnia wszystkie wydziały komunikacji będą funkcjonowały w pełnym zakresie lub z ew. ograniczeniami

Wiele wydziałów komunikacji na podstawie decyzji samorządów powiatowych ze względu na rozwijającą się epidemię, było zamkniętych od połowy marca br.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 697 z 2020 r.), najpóżniej od 22 kwietnia wydziały komunikacji w całym kraju mają być ponownie otwarte z ewentualnymi ograniczeniami wynikającymi z poniższych zapisów:

Rozdział 4
Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców oraz obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych
 
§ 13.
1. Do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:
1) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
2) określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.
2. Do zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zalicza się w szczególności sprawy z zakresu:
1) rejestracji stanu cywilnego;
2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
3) pomocy społecznej;
4) świadczenia usług komunalnych;
5) działania urzędów pracy, w tym wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem
SARS-CoV-2;
6) wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;

(...)

3. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń, o których mowa w ust. 1, podejmuje, z zastrzeżeniem ust. 2, kierownik urzędu administracji publicznej lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie podmiotowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki.

(...)
Rozdział 9
Przepisy przejściowe i przepis końcowy
5. Przepisy § 13 ust. 2 i 3 w zakresie spraw wymienionych w § 13 ust. 2 stosuje się od dnia 22 kwietnia 2020 r., chyba że kierownik urzędu administracji publicznej lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym postanowi o ich zastosowaniu w terminie wcześniejszym.

Materiały do pobrania