Rząd deklaruje ciągłość wydawania dokumentów dla cystern i innych urządzeń ADR

Polski Rząd nie przystąpił do umowy wielostronnej M325, związanej z międzynarodowym przewozem drogowym towarów niebezpiecznych (ADR).

Umowa M325 ma na celu przeciwdziałanie utracie ważności świadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych, których utrata ważności nastąpiłaby w okresie pandemii koronawirusa, poprzez wprowadzenie odstępstwa polegającego na przedłużeniu z mocy prawa do 31 sierpnia 2020 r. terminu ważności tych świadectw, bez obowiązku poddawania cystern wymaganym badaniom okresowym lub pośrednim.

Minister Andrzej Adamczyk zadeklarował, że oddziały Transportowego Dozoru Technicznego będą bez opóźnień dokonywać czynności dozorowych w celu wydania świadectw dopuszczenia, o których mowa w tej umowie i zapewniona będzie ciągłość wydawania dokumentów dla cystern i innych urządzeń.

adr m325 nie przystąpienie

Źródło: WYKAZ UMÓW WIELOSTRONNYCH Z WYKAZEM KRAJÓW I DAT
https://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html

Jednocześnie polski Rząd przystąpił do umowy wielostronnej M324 gwarantującej, że zaświadczenia ADR kierowców oraz świadectwa przeszkolenia doradców ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, których utrata ważności nastąpiłaby w okresie pandemii koronawirusa, podlegają automatycznemu przedłużeniu do 30 listopada 2020 r.

adr m324 przystąpienie

Źródło: WYKAZ UMÓW WIELOSTRONNYCH Z WYKAZEM KRAJÓW I DAT
https://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html