Opublikowano rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie organu zobowiązanego do przechowywania oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza oraz sposobu przekazywania tego oświadczenia

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie organu zobowiązanego do przechowywania oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu  o wymianie drogomierza oraz sposobu przekazywania tego oświadczenia (Dz.U. z 27.12.2019 r. poz. 2519):
§ 3. Stacja kontroli pojazdów, w której złożono oświadczenie, niezwłocznie przekazuje to oświadczenie właściwemu organowi, o którym mowa w § 2, bezpośrednio albo przesyłką poleconą za pośrednictwem operatora pocztowego.
Termin przekazania oświadczenia nie jest konkretnie wskazany poza tym, że ma to nastąpić niezwłocznie.