Opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych czynności diagnostów związanych z odczytem wskazania drogomierza oraz wysokości opłaty z tym związanej

§ 1. Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe czynności uprawnionych diagnostów związane z dokonaniem odczytu wskazania drogomierza wraz z jednostką miary, zwanego dalej „odczytem”;
2) wysokość opłaty za dokonanie odczytu.
§ 2. Za dokonanie odczytu pobiera się opłatę w wysokości 50 zł.
§ 3. Dokonanie odczytu przeprowadza się po:
1) pobraniu opłat, o których mowa w art. 81b ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej „ustawą”;
2) przyjęciu oświadczenia, o którym mowa w art. 81b ust. 5 ustawy;
3) pobraniu z centralnej ewidencji pojazdów danych identyfikujących dany pojazd, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 ustawy, z tym że:
a) w przypadku, o którym mowa w art. 80bc ustawy, pobranie danych z ewidencji może nastąpić po dokonaniu odczytu,
b) w przypadku pojazdu przed pierwszą rejestracją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobranie danych następuje po dokonaniu odczytu i jest poprzedzone wprowadzeniem danych pojazdu, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 i 13 ustawy.
§ 4. 1. Czynności związane z dokonaniem odczytu, poza czynnościami, o których mowa w § 3, obejmują:
1) identyfikację pojazdu, w tym:
a) sprawdzenie cech identyfikacyjnych oraz ustalenie i porównanie zgodności faktycznych danych pojazdu z danymi znajdującymi się w:
– dowodzie rejestracyjnym,
– profesjonalnym dowodzie rejestracyjnym,
– pozwoleniu czasowym, wraz z kartą pojazdu, o ile została wydana,
– karcie pojazdu dla pojazdu zarejestrowanego, o ile została wydana, łącznie z danymi i informacjami, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 i 13 ustawy,
– pokwitowaniu, o którym mowa w art. 132 ust. 2 ustawy, łącznie z danymi i informacjami, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 i 13 ustawy,
b) sprawdzenie prawidłowości oznaczeń i stanu tablic rejestracyjnych pojazdu, o ile pojazd posiada tablice rejestracyjne,
c) sprawdzenie zgodności danych pojazdu z danymi zgromadzonymi w centralnej ewidencji pojazdów, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1, 8–10, 12, 15 i 15a ustawy, z wyjątkiem danych osobowych właściciela lub posiadacza pojazdu, a w przypadku braku dostępu do danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów z przyczyn niezależnych od przeprowadzającego odczyt sprawdzenie zgodności danych pojazdu z danymi zgromadzonymi w centralnej ewidencji pojazdów wykonuje się po ustaniu przyczyn uniemożliwiających to sprawdzenie;
2) sprawdzenie drogomierza przez:
a) kontrolę wzrokową,
b) ustalenie wskazania drogomierza wraz z jednostką miary;
3) wprowadzenie danych dotyczących wymiany drogomierza do centralnej ewidencji pojazdów, z tym że w przypadku, o którym mowa w art. 80bc ustawy, wprowadzenie tych danych następuje po ustaniu przyczyn uniemożliwiających ich wprowadzenie;
4) wydanie dokumentu potwierdzającego dokonanie odczytu drogomierza.
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych o pojeździe w trakcie dokonywania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, uprawniony diagnosta, wydając dokument potwierdzający dokonanie odczytu drogomierza, wpisuje tę niezgodność oraz informuje posiadacza pojazdu o tej niezgodności.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych o pojeździe z danymi zgromadzonymi w centralnej ewidencji pojazdów, uniemożliwiających wprowadzenie danych do centralnej ewidencji pojazdów, uprawniony diagnosta, wydając dokument potwierdzający dokonanie odczytu drogomierza, wpisuje tę niezgodność, informuje posiadacza pojazdu o tej niezgodności oraz informuje o niej, poza systemem teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów, administratora danych i informacji zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.
...
§ 6. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli wzrokowej drogomierza, że:
1) wartość wskazania drogomierza jest nieczytelna lub niekompletna,
2) drogomierz nie pokazuje żadnej wartości,
3) brak jest zamontowanego drogomierza lub jest nieprawidłowo zamontowany w szczególności w miejscu do tego konstrukcyjnie nieprzeznaczonym,
4) zamontowany drogomierz jest niewłaściwy do danego typu pojazdu
wynik odczytu określa się jako negatywny.
§ 7. Dokument potwierdzający dokonanie odczytu drogomierza zawiera:
1) datę odczytu;
2) wartość wskazania drogomierza wraz z jednostką miary;
3) numer identyfikacyjny pojazdu;
4) dane identyfikacyjne stacji kontroli pojazdów;
5) imię, nazwisko, numer uprawnienia i podpis uprawnionego diagnosty;
6) wynik odczytu:
a) „Odczyt wskazania drogomierza z wynikiem pozytywnym”,
b) „Odczyt wskazania drogomierza z wynikiem negatywnym” oraz rodzaj stwierdzonej nieprawidłowości, o której mowa w § 6;
7) informacje o niezgodnościach, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3;
8) numer, którego struktura powinna mieć następującą budowę: a) LI)/XXXXXII)/XXX/YYY/PIII)/XXXXIV) – dla podstawowej stacji kontroli pojazdów, b) LI)/XXXXXII)/XXX/YYYIII)/XXXXIV) – dla okręgowej stacji kontroli pojazdów

‒ gdzie:

I) L – oznacza, że dokument dotyczy drogomierza,

II) pięcioznakowy numer odczytu zaczynający się z prawej strony, np. 00001,

III) kod rozpoznawczy stacji kontroli pojazdów:
XXX – właściwy wyróżnik województwa i powiatu oznaczony według przepisów dotyczących rejestracji i oznaczania pojazdów (dwie lub odpowiednio trzy litery),
YYY – numer kolejny stacji kontroli pojazdów,
P – stały element kodu rozpoznawczego podstawowych stacji kontroli pojazdów,

IV) czterocyfrowe pełne oznakowanie roku.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.