Projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

W komisji prawniczej znajduje się projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.
Podjęcie prac legislacyjnych projektu rozporządzenia związane jest z ogłoszeniem (prowadzonej przez Ministerstwo Środowiska) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579), która w art. 4 zmieniając ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.), zwaną dalej „P.r.d.”, wprowadza od 1 stycznia 2020 r. nowe brzmienie art. 71 ust. 7 tej ustawy, a w art. 140mb P.r.d. kary pieniężne za niezarejestrowanie w terminie 30 dni pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz za niezawiadomienie w terminie 30 dni starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ww. kary nakładać będzie starosta i będą stanowiły dochód powiatu.
Karze ma podlegać ten kto:
1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 uPord nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł