Wykaz prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury od 15 listopada 2019 r.

Wykaz prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury od 15 listopada 2019 r. Żródło: Ministerstwo Infrastruktury

lp. tytuł projektu rozporządzenia oraz podstawa prawna istota rozwiązań zawartych w projekcie rozporządzenia oraz przyczyna i potrzeba ich wprowadzenia mię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
członek kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury odpowiedzialny za opracowanie projektu rozporządzenia
przewidywany termin wydania rozporządzenia
przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia tytuł rozporządzenia, data podpisania oraz publikator data wpisu do WPLM/ uwagi
1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR
art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych  (Sz. U. z 2019 r., poz. 382 z późn. zm.)

Potrzeba nowelizacji rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (Dz. U. z 2019 r. poz. 510), została zasygnalizowana zarówno przez organ dozoru technicznego (pismo Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego z dnia 28 maja 2019 r. nr TDT.T5-070-14540/19), jak i przez przedsiębiorców (pismo spółki EL-TRANS z dnia 2 września 2019 r.).

Dyrektor TDT i spółka ELTRANS wnoszą o zmianę i doprecyzowanie przepisów w zakresie określenia niezbędnych dokumentów potrzebnych do wydania świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR.

Dodatkowo, konieczność wprowadzenia zmian do ww. aktu prawnego została spowodowana wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych (Dz. U. poz. 1289).

Zgodnie § 2 pkt 3 lit d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR, którego wzór określa rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, staje się dokumentem publicznym kategorii drugiej.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem (Dz. U. poz. 1281), dokumenty publiczne kategorii drugiej powinni zawierać szereg zabezpieczeń, które są ściśle określone w tym rozporządzeniu. Obecnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR nie przewiduje dodatkowych zabezpieczeń dla tego świadectwa, dlatego w projekcie zostaną one również ujęte.

Małgorzata Świderska  starszy specjalista  w Departamencie Transportu Drogowego
Rafał Weber sekretarz stanu
IV kwartał 2020 r. 26.11.2019 r.
2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach art. 81 ust. 15 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.)

Potrzeba nowelizacji rozporządzenia  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 776, z późn. zm.) wynika ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1180). Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw dodała art. 13b do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140) stanowiący, iż rozliczenie opłaty za przewóz osób samochodem osobowym, w tym taksówką, z wyjątkiem przewozu okazjonalnego, o którym mowa w art. 18 ust. 4b pkt 2, może się odbywać przy użyciu aplikacji mobilnej spełniającej wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 oraz wymagania dla kas rejestrujących mających postać oprogramowania określone w przepisach o podatku od towarów i usług.

W konsekwencji ww. nowelizacja ustawy wprowadziła również zmianę definicji taksówki, o której mowa w art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, przez wskazanie, że taksówką jest pojazd samochodowy (…) przeznaczony do przewozu osób (…) za opłatą ustaloną na podstawie taksometru albo aplikacji mobilnej.

Dodatkowo należy wyjaśnić, że obecnie nowelizowane jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, wpisany do wykazu prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury pod numerem 249, zostanie rozszerzony o zmianę przepisów dotyczących warunków technicznych jakie powinien spełniać pojazd użytkowany jako „TAXI”.

Projektowane przepisy będą znosiły obowiązek wyposażenia pojazdu w taksometr elektroniczny (z ważnym dowodem legalizacji), wprowadzając możliwość stosowania aplikacji mobilnej jako instrumentu służącego do rozliczania opłat za przewóz osób. W celu pełnej zmiany przepisów w zakresie dopuszczenia pojazdów do ruchu, należy wprowadzić także stosowne zmiany w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, tak aby pojazd użytkowany jako taksówka posługujący się aplikacją mobilną, zamiast taksometru elektronicznego, mógł uzyskać pozytywny wynik badania technicznego.

Należy zauważyć, że obecnie brak wyposażenia pojazdu, który ma być używany jako taksówka, w taksometr elektroniczny z ważnym dowodem legalizacji stanowi usterkę istotną, skutkującą negatywnym wynikiem badania technicznego pojazdu.  W związku z powyższym, zasadne jest dostosowanie przepisów wskazanego rozporządzenia przez wprowadzenie zmian w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia określającego zakres dodatkowego badania technicznego dla pojazdów wykorzystywanych jako taksówka.  

Potrzeba nowelizacji rozporządzenia wynika również ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. poz. 1466), która dodała pkt 2a do art. 81 ust. 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym wskazujący, że dodatkowemu badaniu technicznemu podlega pojazd skierowany przez starostę w dwóch określonych przypadkach. Jest to konsekwencja przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym dotyczących podjęcia działań następczych po przeprowadzeniu wstępnych i szczegółowych drogowych kontroli technicznych, tj. działań zmierzających do przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego pojazdów kategorii M2, M3, N2, N3, przyczep kategorii O3 i O4 wobec pojazdów zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku informacji przekazanych od państw członkowskich Unii Europejskiej albo państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Dodany przepis uprawnia starostę do skierowania na dodatkowe badania techniczne pojazdu po otrzymaniu ww. informacji oraz po otrzymaniu wniosku organu kontroli ruchu drogowego. Mając na względzie powyższe, konieczne jest wprowadzenie zmian do rozporządzenia  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, w celu ujednolicenia przepisów rozporządzenia z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym w zakresie przeprowadzania dodatkowych badań technicznych pojazdów.

Anna Szwarczewska Specjalista w Departamencie Transportu Drogowego Rafał Weber sekretarz stanu IV kwartał 2019 r.
28.11.2019 r.