Projekt rozporządzenia MI w sprawie szczegółowych czynności diagnostów związanych z odczytem wskazania drogomierza oraz wysokości opłaty z tym związanej

Opłata za dokonanie odczytu ma wynosić 50zł.

Po dokonaniu odczytu uprawniony diagnosta wydaje dokument potwierdzający dokonanie odczytu drogomierza, który w szczególności zawiera:
1) datę odczytu;
2) wartość wskazaną przez drogomierza, wraz z jednostką miary;
3) numer identyfikacyjny pojazdu;
4) dane identyfikacyjne stacji kontroli pojazdów;
5)  imię, nazwisko, numer uprawnienia i podpis uprawnionego diagnosty;
6)  wynik odczytu:
a) „Odczyt wskazania drogomierza z wynikiem pozytywnym”,
b) „Odczyt wskazania drogomierza z wynikiem negatywnym” oraz powód uznania odczytu za negatywny zgodnie z § 7;


§ 7. W przypadku stwierdzenia w trakcie dokonywania odczytu, że:
1) wartość wskazywana przez drogomierz jest nieczytelna lub niekompletna,
2) drogomierz nie pokazuje żadnej wartości,
3) brak jest zamontowanego drogomierza lub jest nieprawidłowo zamontowany w szczególności w miejscu do tego konstrukcyjnie nieprzeznaczonym,
4) zamontowany drogomierz jest niewłaściwy do danego typu pojazdu ‒ wynik odczytu określa się jako negatywny.

Po etapie konsultacji i poprawek z projektu m.in. usunięto załacznik dotyczący wzoru zaświadczenia potwierdzajacego odczyt wskazania drogomierza. Wzór zaświadczenia  prawdodpobnie ukaże się niebawem w zmianach do rozporzadzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Materiały do pobrania