Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzoru urzędowego formularza oświadczenia dotyczącego wymiany drogomierza

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzoru urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 81b ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza, mając na uwadze rzetelne dokumentowanie czynności związanych z wymianą drogomierza. Przepis powyższy został wprowadzony do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym ustawą z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny (Dz. U. poz. 870).  
Konieczność wydania rozporządzenia wynika z nowych obowiązków nałożonych na właścicieli i posiadaczy określonych pojazdów w przypadku wymiany drogomierza w tych pojazdach. W takiej bowiem sytuacji ustawa przewiduje obowiązek przedstawienia pojazdu z wymienionym drogomierzem na stacji kontroli pojazdów celem wprowadzenia przez uprawnionego diagnostę do centralnej ewidencji pojazdów danych, obejmujących wskazanie nowo wymienionego drogomierza oraz datę i przyczynę jego wymiany. Te dwie ostatnie okoliczności będzie wskazywał właściciel lub posiadacz pojazdu. Pisemne oświadczenie zawierające te informacje będzie przekazywał diagnoście przed przystąpieniem przez tego ostatniego do czynności związanych z odnotowaniem wskazania wymienionego drogomierza. Z tych względów, z uwagi na wagę oświadczenia, mającego znaczenie prawne oraz rygor, pod którym jest składane, koniecznym jest określenie jednolitego wzoru oświadczenia – ustandaryzowanego na potrzeby nowych obowiązków związanych z wymianą drogomierza.