XX Jubileuszowa Konferencja „Badania techniczne pojazdów w świetle obowiązujących przepisów 2019”

W dniach 23-25 października w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach odbyła się XX Jubileuszowa Konferencja Szkoleniowa „Badania techniczne pojazdów w świetle obowiązujących przepisów – 2019”.
W wydarzeniu wzięło udział ponad dwustu pięćdziesięciu gości reprezentujących środowisko  diagnostów samochodowych, w przeważającej części związanych z Patronatem ITS nad Stacjami Kontroli Pojazdów.
Konferencję objął Honorowym Patronatem Minister Infrastruktury Pan Andrzej Adamczyk oraz Minister Cyfryzacji Pan Marek Zagórski.

Obrady uroczyście otworzył dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego dr hab. inż. Marcin Ślęzak, prof.  ITS, który przywitał gości honorowych:
•    Rafała Webera - sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz Macieja Bożyka - naczelnika wydziału stacji kontroli pojazdów i przewozów specjalnych w Departamencie Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury,
•    Alvina Gajadhura - Głównego Inspektora Transportu Drogowego oraz Urszulę Nowinowską dyrektora gabinetu Głównego Inspektora Transportu Drogowego,
•    Piotra Artura Gajewskiego - dyrektora w Departamencie Systemów Państwowych
w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Ewą Mierzwińską - radcę ministra w wydziale programu CEPiK w Departamencie Systemów Państwowych w Ministerstwie Cyfryzacji,
•    Leszka Turka - prezesa zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów oraz Jolantę Źródłowską - przewodniczącą Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów,
•    Małgorzatę Kaniewską - prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji,
•    Rafała Sosnowskiego - prezesa Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej,
•    insp. Leszka Jankowskiego - naczelnika wydziału opiniodawczo-analitycznego Komendy Głównej Policji oraz Mariusza Wasiaka z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji,
•    Tadeusza Wilka ze Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych.
Profesor Ślęzak przywitał także pozostałych zaproszonych gości, w tym przedstawicieli SKP pod Patronatem ITS, producentów i importerów urządzeń diagnostycznych oraz reprezentantów starostw powiatowych.
Dyrektor ITS podziękował również przedstawicielom firm, które zechciały wesprzeć organizację XX Konferencji, w tym głównemu sponsorowi - firmie MAHA Polska, sponsorom oficjalnym - firmom: Unimetal Sp. z o.o., Sosnowski Sp. z o.o. W.S.O.P., Italcom Sp. z o.o., oraz pozostałym sponsorom -  firmom: CARTEC K. Wiśniewski, B. Nowak Sp. j, Werter International Polska Sp. z o.o. i Precyzja-Technik Sp. z o.o. Precyzja-Service Sp. z o.o.
W części powitalnej konferencji, po kilku słowach wprowadzenia od dyrektora ITS, Pan  
dr inż. Wojciech Jarosiński przedstawił rys historyczny i genezę powstania Patronatu Instytutu Transportu Samochodowego nad Stacjami Kontroli Pojazdów, po której odbyła się  ceremonia uhonorowania i wręczenia Medali za Długoletnią Służbę, Honorowych Odznak Zasłużonych dla Transportu RP, Honorowych Odznak Zasłużony dla ITS oraz Statuetek okolicznościowych Zasłużony dla Patronatu ITS.
Po ceremonii głos zabierali goście honorowi, gratulując dyrektorowi i zespołowi Patronatu dwudziestolecia działalności. Z tej okazji złożono życzenia dalszej, owocnej pracy na rzecz środowiska związanego z badaniami technicznymi pojazdów i stacji kontroli pojazdów.
W części merytorycznej konferencji wygłoszono kilkanaście referatów dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, badaniami technicznymi pojazdów i stacjami kontroli pojazdów. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele: Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Cyfryzacji, Policji, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz firmy MAHA Polska, sponsora głównego.
Tematami przewodnimi konferencji były:
•    zmiany systemowe związane z wdrażaniem systemu CEPIK 2.0
•    zmiany w ustawie - Prawo o ruchu drogowym
•    zmiany w rozporządzeniach do ustawy prawo o ruchu drogowym w tym rozporządzeniu w sprawie opłat za badania techniczne
•    organizacja Patronatu ITS nad SKP
•    katalog marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
W kuluarach poruszano także szereg innych zagadnień nierozerwalnie związanych z pracą w SKP, co dowodzi potrzeby organizowania kolejnych spotkań, będących platformą wymiany informacji w środowisku diagnostycznym.
Cykl Konferencji Szkoleniowych ITS należy do największych i najważniejszych wydarzeń w kraju, związanych z badaniami technicznymi pojazdów i bezpieczeństwem ruchu drogowego.
Dyrekcja oraz pracownicy Patronatu ITS dziękują serdecznie za udział i wsparcie w XX edycji konferencji „Badania techniczne pojazdów w świetle obowiązujących przepisów 2019” oraz za przesyłane gratulacje i listy od osób i instytucji, które nie mogły wziąć udziału w tegorocznej, jubileuszowej konferencji.

Materiały do pobrania

Galeria

Cała galeria