Projekt rozporzadzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Do zaopiniowania został skierowany projekt rozporzadzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Dotyczy on:

  • kilku drobnych zmian w dopuszczalnych masach i naciskach,

m.in.

W § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a określono dopuszczalną masę całkowitą dla przyczepy z osią centralną o wartości 11 ton.
W dodanym § 3 ust. 1 pkt 15 określono dopuszczalną masę całkowitą o wartości 34 ton dla pojazdów czteroosiowych przeznaczonych dla budownictwa, tj. samochodu ciężarowego o podrodzaju wywrotka, samochodu ciężarowego o podrodzaju pojemnik z przeznaczeniem betoniarka oraz z zabudową wymienną o podrodzaju wywrotka albo podrodzaju pojemnik z przeznaczeniem betoniarka.

  • zmian konstrukcyjnych polegających na dokładaniu miejsc w samochodach osobowych i autobusach,
m.in.
W dodanych § 9f i § 9g określono, że w przypadku:
- przebudowy samochodu ciężarowego na samochód osobowy § 9f,
- zwiększenia liczby siedzeń w autobusie § 9g
przy zmianie liczby siedzeń spełnienie wymagań związanych z wytrzymałością siedzeń i ich mocowania oraz kotwiczeniem pasów bezpieczeństwa powinno być potwierdzone badaniami wykonanymi przez jednostkę uprawnioną.
  • urządzeń widzenia pośredniego,
W § 11 ust. 1 pkt 5 i 5a wprowadzono możliwość stosowania równoważnych innych urządzeń do widzenia pośredniego typu kamera - monitor. Przepis ma na celu dostosowanie do wymagań regulaminu nr 46 EKG ONZ.
  • zakazu miejsc stojących w autobusach "BUS 100",

W dodanym § 23 ust. 5  określono zgodnie z wymaganiami regulaminu nr 107 EKG ONZ, że od dnia 1 stycznia 2020 r. autobusy o dopuszczalnej prędkości do 100 km/h klasy B lub III powinny być przeznaczone wyłącznie do przewozu pasażerów siedzących.

  • zmian dla motoroweru i motocykla w warunkach dodatkowych dla pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się  o uprawnienia do kierowania,

W § 43 ust. 4 pkt 1 zmieniono brzmienie i określono nowe wymagania dla pojazdów stosowanych do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy  

  • wymagań dla samochodu kempingowego.
W dodanym § 11 ust. 9 zostały określone wymagania dla samochodu kempingowego. Wprowadzenie wymagań dla samochodu kempingowego zgodnie z załącznikiem II część A do dyrektywy 2007/46/WE przyczyni się do ułatwienia zaklasyfikowania pojazdu jako specjalny o przeznaczeniu „kempingowy” w procedurze rejestracji pojazdu.

Materiały do pobrania