Projekt rozporządzenia w sprawie w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji

Ustawa Prawo o ruchu drogowym rozszerzyła zakres danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów o nowe kategorie danych:
•    o wymianie drogomierza, przekazywane przez stacje kontroli pojazdów
•    o odczycie drogomierza w czasie kontroli, przekazywane przez organy kontroli ruchu drogowego
– które będą gromadzone i udostępniane z centralnej ewidencji pojazdów podmiotom obowiązanym, na potrzeby wprowadzania danych do centralnej ewidencji pojazdów.
Jednocześnie wraz z wejściem w życie ww. ustawy, w dniu 1 stycznia 2020r., nastąpi pośrednie uchylenie obowiązującego obecnie rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji (Dz. U. poz. 1268), stąd konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia.
Zgodnie z delegacją określoną w art. 80bb ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.), uzupełniono katalog danych udostępnianych poszczególnym podmiotom obowiązanym do wprowadzania danych do ewidencji o nowe kategorie danych dotyczące wymiany drogomierza oraz odczytu wskazania drogomierza w czasie kontroli określone w art. 80b ust. 1 pkt 21 i 22 ww. ustawy. W § 3 zapewniono dostęp do nowych kategorii danych podmiotom, którym dane te są niezbędne do prawidłowego zasilania centralnej ewidencji pojazdów – kierując się zakresem przekazywanych przez te podmioty danych.
W § 3 pkt 5 uzupełniono zakres danych, do których dostęp będą miały stacje kontroli pojazdów o dane dotyczące wymiany drogomierza. Zakłada się, że podmioty zasilające ewidencję informacją o wymianie lub odczycie drogomierza powinny mieć dostęp do obu tych kategorii danych oraz do informacji o badaniu technicznym w celu zagwarantowania dostępu do ostatniego aktualnego odczytu wskazania drogomierza.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.