Zmiany w katalogu marek i typów pojazdów

Projektowana zmiana rozporządzenia wynika z regulacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/956 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie monitorowania i sprawozdawczości w odniesieniu do emisji CO 2 z nowych pojazdów ciężkich i zużycia paliwa przez takie pojazdy oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/888 z dnia 13 marca 2019 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/956 w odniesieniu do danych dotyczących nowych pojazdów ciężkich, które mają być monitorowane i zgłaszane przez państwa członkowskie i producentów, na podstawie których należy rozszerzyć zakres danych gromadzonych katalogu marek i typów pojazdów homologowanych i dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o:
•    kod nadwozia określony w pozycji 38 świadectwa zgodności, w tym, w stosownych przypadkach, cyfry uzupełniające, o których mowa w dodatku 2 do załącznika II do dyrektywy 2007/46/WE;
•    maksymalną prędkość pojazdu określoną w pozycji 29 świadectwa zgodności.
Dane te są niezbędne do wykonywania corocznych raportów dotyczących emisji CO2, do których przekazywania do Komisji Europejskiej, jest obowiązany administrator danych i informacji gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.
Dodatkowe dane jednocześnie będą stanowić dane wzorcowe, wykorzystywane przez organy rejestrujące w procesie rejestracji pojazdów.
Dodatkowy zakres danych dotyczy pojazdów ciężkich kategorii M1, M2, M3, N1, N2, N3, O3 i O4 i dla tych kategorii dane te będą gromadzone i udostępniane w ramach katalogu.
Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  Termin wejścia w życie związany jest z koniecznością zapewnienia terminowego wywiązania się z obowiązku wykonania i dostarczenia Komisji Europejskiej raportów dotyczących emisji CO2, z uwzględnieniem rozszerzonego zakresu danych w 2021 r. za rok 2020.

Szczegóły znajdą Państwo pod linkiem:

https://mc.bip.gov.pl/projekty-aktow-prawnych-mc/projekt-rozporzadzenia-ministra-cyfryzacji-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-katalogu-marek-i-typow-pojazdow-homologowanych-oraz-dopuszczonych-do-ruchu-na-terytorium-rzeczypospolitej-polskiej.html