Nowe rozporządzenie w sprawie kontroli drogowych

Projekt rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Admninistracji w sprawie kontroli ruchu drogowego stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990, z póżn. zm.). Dotychczas zagadnienia w tym obszarze reguluje rozporzadzenie MSWiA z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz.U. poz. 841, z późn.zm.).


Nowe przepisy związane są z wdrożeniem dyrektywy 2014/47/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchyla dyrektywę 2000/30/WE(Dz.Urz.UEL127 z 29.4.2014).
Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 7 listopada 2019 r. z wyłączeniami, które obowiązują z dniem 1 stycznia 2020 r.


Rozporzadznie określa sposób i zakres wykonywania kontroli ruchu drogowego. Załącznik do rozporządzenia określa szczegółowe usterki i podobnie jak w przepisach dla stacji kontroli pojazdów dzieli je na trzy kategorie: drobne, poważne i niebezpieczne.

Szczegóły znajdą państwo w linku poniżej:
https://www.gov.pl/web/mswia/projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-w-sprawie-kontroli-ruchu-drogowego