Nowy wzór zaświadczenia z badania technicznego

W Dzienniku Ustaw poz. 1787 z 2019 r. zostało opublikowane rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, które określa nowy wzór zaświadczenia z badania technicznego.

Od 4 października 2019 r. uprawniony diagnosta będzie zobowiązany do złożenia czytelnego podpisu na zaświadczeniu z badania technicznego.

Szczegóły znajdą Państwo w Informacji Technicznej w zakładce Akty Prawne.