Formularz zgłoszenia uczestnictwa w XX Konferencji

XX jubileuszowa konferencja szkoleniowa
Badania techniczne pojazdów w świetle obowiązujących przepisów - 2019’

 

O udziale w konferencji decydować będzie kolejność nadsyłania niniejszej karty do biura organizacyjnego.
Prosimy na karcie zgłaszać tylko jednego uczestnika konferencji.

dla osób delegowanych przez jednostkę posiadającą SKP będących pod Patronatem ITSKlauzula informacyjna

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy, iż przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Transportu Samochodowego zsiedzibą w 03-301 Warszawa przy ulicy Jagiellońskiej 80 (dalej: „Administrator”).
 2. Dane kontaktowe Administratora: info@its.waw.pl
 3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@its.waw.pl
 4. Państwa dane są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności prowadzenie marketingu (np. prowadzenie marketingu bezpośredniego oraz dochodzenie  i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń) oraz art.6 ust.1 lit.a RODO tj. wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z organizacją i wzięciem udziału w konferencji „Badania techniczne pojazdów w świetle obowiązujących przepisów 2019”, która odbędzie się w dniach 23-25 października 2019r. w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach, ul. Mrągowska 34, 11-730 Mikołajki, w celach związanych z:
  1. kontaktem w sprawach organizacyjnych,
  2. sporządzaniem list uczestników (identyfikatory),
  3. przygotowaniem i udostępnieniem publikacji konferencyjnej.
 6. W przypadku wyrażenia zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Administrator przechowuje Pani/Pana dane osobowe przez okres 10 lat od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Pani/Pana danych po zakończeniu okresu ich przetwarzania lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, zgodnie z przesłankami określonymi w RODO (art. 15-22 RODO).
 10. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.