JAK PRAWIDŁOWO WYKONAĆ ZMIANĘ ROKU ?

Zmiana roku polega na wyzerowaniu numerów rejestrów (o ile w nowym roku rozpoczynamy numerację od początku) przed pierwszym wpisem w roku następnym.

UWAGA! nie zerujemy numeracji nadawanych (wybijanych) kolejnych numerów nadwozia! (muszą pozostać wpisane jako -1).

Prostym i zalecanym sposobem na zamknięcie roku, generującym jednocześnie dodatkowe kopie bazy, jest użycie przycisku {Zerowanie liczników, zamknięcie roku} znajdującego się w na zakładce OGOLNE w OPCJACH PROGRAMU/OPCJE WŁAŚCIWE.

Operację zmiany wykonujemy na początku nowego roku kalendarzowego, po ostatnim badaniu zamykającym rok poprzedni. Po wykonaniu operacji, należy po wywołaniu przycisku {ZAPISZ-KLUCZ CD} zapamiętać wprowadzone zmiany. Prosimy również o zamknięcie programu i powtórne uruchomienie w celu sprawdzenia poprawności zamknięcia roku.

W przypadku wykonania operacji 'zamknięcia roku' przed zmiana roku kalendarzowego, może sie pokazac przy pierwszym uruchomieniu komunikat o zmianie roku i pytanie: "Czy chcesz zalegalizowac zmiane roku", nalezy odpowiedziec 'Tak'. (można też usunąć plik "ROK_AKT.DAT" w katalogu DIAGOGOL).

Numery startowe (zmianę roku) może zmienić tylko osoba wyposażoną w CD-klucz administratora (pierwotne CD instalacyjne) :

Numery startowe może zmienić osoba wyposażoną w CD-klucz administratora również ręcznie w opcjach właściwych programu Na zakładce “1-Ogólne” wpisujemy nowe wartości startowe odpowiadające ostatniemu aktualnemu numerowi w rejestrze. (Zmiana roku –wpisujemy 0 ). Następny nadawany automatycznie numer będzie o 1 większy od aktualnie wpisanego w odpowiednim oknie. Nadanie numerów ujemnych (-1) powoduje przełączenie programu w tryb ręcznego nadawania numerów. Po wykonaniu zmian w w/w ustawieniach, należy po wywołaniu przycisku {ZAPISZ-KLUCZ CD} podać hasło administratora (CD-klucz administratora musi być w czytniku komputera).

Po wykonaniu zmian w ustawieniach, należy po wywołaniu przycisku {ZAPISZ-KLUCZ CD} podać hasło administratora (klucz administratora musi być w czytniku komputera).

W przypadku pojawiania się podczas startu komunikatu "NASTAPILA ZMIANA ROKU" i "Proszę sprawdzić numeracje" mimo prawidłowego wyzerowania liczników prosimy o usuniecie pliku "ROK_AKT.DAT" znajdującego się w katalogu DIAGOGOL.